نمونه رای توهین

نمونه رای توهین

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۰۳           مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس ۱۱۰ که حکایت از انتساب بزه به متهم دارد، مجرمیت نامبرده محرز است دادگاه به استناد ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

                                                                                                                                                   رئیس شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی تهران – جعفریان

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۴۰ مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده اولاً: اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص تهدید است در حالی که اساساً دادگاه محترم بدوی محکومیتی راجع به تهدید صادر نکرده است. ثانیاً در خصوص اتهام توهین با توجه به محتویات پرونده با ملاحظه مفاد گواهی اشاره به توهین شده است لیکن الفاظ و عبارت توهین آمیز را ذکر نکرده است با توجه به قانون استفساریه نسبت کلمه اهانت از جانب مجلس شورای اسلامی که اعلام داشته است: توهین عبارت است از به کار بردن الفاظ که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که به لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تحقیر آنان شود با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد. علی هذا مستنداً به بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رای قطعی است.

                                                                                                                                          رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                         موذن – ناصری نژاد

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور

دادراه