نمونه رای حضانت

نمونه رای حضانت

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱     مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد ۱۳۸۵/۵/۳۰ به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۲/۱۱/۱۳ و با توجه به اینکه طبق تصویر مصدق شناسنامه خوانده که ارائه شد وی ازدواج دائم نموده و لایحه وکیل خوانده که موضوع صوری بودن آن را مطرح نموده مستدل نیست و ضمن اینکه در حال حاضر فرزند بالای سن هفت سالگی است و چون دلیل و مستندی هم از اینکه خواهان دارای سوء رفتار با فرزند باشد و یا اعتیاد زیان آور بر سرنوشت فرزند داشته باشد ارائه نگردید و با توجه به اینکه حضانت و نگهداری فرزند هم حق است و هم تکلیف لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ و ۱۱۷۵ و تبصره الحاقی ۸۲/۵/۶ به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حکم حضانت فرزند مذکور برای خواهان صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

                                                                                                                                               رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران  – ملکی

رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ب.م. با وکالت الف.ط. به طرفیت ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۷۵ مورخ ۹۲/۱۲/۲۱ در پرونده کلاسه ۱۴۷۵ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر صادر گردید نظر به لایحه تجدیدنظرخواه که ادعای اعتیاد و عدم صلاحیت تجدیدنظرخوانده نموده است و ادعای وکیل تجدید نظر منطبق با ماده ۱۱۷۳ نبوده و اینکه برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی مادر با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود لذ اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است.

                                                                                                                              رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                          خالقی – نجفی سواد رودباری