نمونه رای خیانت در امانت

نمونه رای خیانت در امانت

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۰/۱۲/۰۷                    مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای بدوی

درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. و خانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت میبایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل در آن گردد، که به نظر می رسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده ۶۷۴ نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات شهود و مدارک و مستندات ابرازی، سوء نیت متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمی گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برائت، امر تفسیر مضیق قوانین جزایی [و] مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

                                                                                                                                                     دادرس شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۱-۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه می باشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی بر سپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

                                                                                                                                  رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دادراه