نمونه رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹        مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷

رای بدوی

در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره ۹۲-۳۰۱۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است، لهذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به نحو غیر علنی محکوم و اعلام می نماید. این رای حضوری است. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگهداری مشروب الکلی نظر به اینکه این مقدار مشروب مکشوفه از وی باقی مانده مقدار مصرف شده می باشد و نگهداری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود و نگهداری آن به قصد شرب بوده که محقق شده، لهذا دادگاه در این قسمت به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید ولکن به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه حکم به انعدام مشروب مکشوفه صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                     رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان – شمس

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخه ۹۲/۱۲/۳ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن مشار الیه در رابطه با شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است؛ توجها؛ به مندرجات پرونده [در] خصوص اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

                                                                                                                               رئیس شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران  – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                            راثی نصیری – غفوری گوارب

دادراه