نمونه رای شرب خمر

نمونه رای شرب خمر

شماره دادنامه: 9309970224200299        مورخ: 1393/03/17

رای بدوی

در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره 92-3010 مورخ 92/10/22 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است، لهذا دادگاه به استناد مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به نحو غیر علنی محکوم و اعلام می نماید. این رای حضوری است. اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر نگهداری مشروب الکلی نظر به اینکه این مقدار مشروب مکشوفه از وی باقی مانده مقدار مصرف شده می باشد و نگهداری آن جرم جداگانه تلقی نمی شود و نگهداری آن به قصد شرب بوده که محقق شده، لهذا دادگاه در این قسمت به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت وی صادر و اعلام می نماید ولکن به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه حکم به انعدام مشروب مکشوفه صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                     رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان – شمس

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف. نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخه 92/12/3 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن مشار الیه در رابطه با شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم گردیده است؛ توجها؛ به مندرجات پرونده [در] خصوص اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی و چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

                                                                                                                               رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران  – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                            راثی نصیری – غفوری گوارب