نمونه رای صدور چک بلامحل

نمونه رای صدور چک بلامحل

شماره دادنامه: 930997022900013         مورخ: 1393/03/03

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، 33 ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای الف.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 92/5/30 و به مبلغ 224/640/000 ریال موضوع شکایت آقای س.ب. به وکالت از خانم الف.م.، نظر به اینکه وکیل شاکی تصریح نموده است که متهم پرونده سه فقره چک در وجه آقای ع.س. (فرزند شاکی خانم الف.م.) صادر نموده و آقای س. چک موضوع شکایت را به شاکیه بابت تصفیه حساب شخصی ارائه نموده است. با توجه به اینکه سه فقره چک صادره و امضاء شده توسط متهم بدین شرح می باشد: 1- چک شماره … مورخ 92/5/10 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 92/5/10، 2- چک شماره … مورخ 92/5/20 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 92/5/20، 3- چک شماره … مورخ 92/5/30 و به مبلغ 224/640/000 ریال و گواهی عدم پرداخت مورخ 92/5/30 (به شرح صفحات 85-91) و اینکه هر سه فقره چک با امضای متهم و در وجه شخص واحد یعنی آقای ع.س. صادر شده است. شماره سریال سه فقره چک متوالی است و همچنین مبلغ مندرج در تمامی چک های مذکور یکسان می باشد و اینکه بعید است چک اول در تاریخ 92/5/10 به صورت حال صادر و در همان روز توسط دارنده چک برگشت بخورد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، در عین حال دارنده چک در تاریخ 92/5/20 معامله دیگری با متهم انجام دهد و این بار نیز از متهم چک دریافت کند و در ادامه و در تاریخ 92/5/30 نیز با این وصف که متهم 2 فقره چک روز بلامحل صادر کرده و بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت آن ها را صادر کرده است، چک سوم را از متهم به جای وجه نقد قبول نماید و جالب این است که مبلغ و ثمن معامله در هر سه مرحله دقیقاً 224/640/000 ریال بوده باشد، همچنین با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی که منکر صدور چک های مذکور به صورت حال شده اند، تحقق عنصر مادی جرم و بزه انتسابی از منظر دادگاه محرز نمی باشد، علی هذا دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند (ه) ماده 13 قانون صدور چک رای بر برائت متهم صدر الاشعار از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                            رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری – مرادی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ب. به وکالت از خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره 9209970251600471 مورخ 1392-12-27 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای ک.ر. فرزند ل.، از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … مورخ 92-5-30 به مبلغ دویست و بیست و چهار میلیون و ششصد و چهل هزار ریال عهده شعبه تهران بازار بزرگ بانک صادرات ایران به لحاظ احراز وعده دار بودن چک موصوف و به استناد بند ه ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برائت حاصل نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ننموده است و تحقیقات معموله و مستندات ابرازی نیز دلالت بر وعده دار بودن چک مورد ترافع داشته است، علی هذا دادگاه توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.

                                                                                                                                 رئیس شعبه 86 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                       بیک وردی – پایدار پویا

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور