نمونه رای طلاق توافقی

نمونه رای طلاق توافقی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای محمد با وکالت آقای … به طرفیت خانم سحر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره … حوزه ثبت ساری علقه زوجیت بین طرفین محرز می باشد دادگاه نظر به اصرار زوجین به طلاق و ملاحظه نظریه واحد مشاوره و عدم تاثیر نصایح دادگاه جدایی زوجین را به مصلحت آنان دانسته و مستندا به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات انجام شده به شرح ذیل صادر می نماید.

۱- زوجه تعداد ۱۰ عدد از مهریه خود را در زمان اجرای صیغه طلاق از زوج دریافت می نماید و الباقی مهریه مندرج در سند نکاحیه را در قبال تحقق طلاق به زوج بذل می نماید و وکیل زوج قبول مابذل می نماید.

۲- زوجه در خصوص نفقه و جهیزیه و اجرت المثل و سایر حقوق مالی ادعایی ندارد.

۳- زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.

۴- در خصوص سایر حقوق مالی زوجین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

نوع طلاق خلعی می باشد و رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است  اعتبار گواهی صادره ۳ ماه از تاریخ قطعیت حکم می باشد احرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده با رعایت جهات شرعی در دفترخانه طلاق و با حضور سردفتر انجام خواهد شد.