نمونه رای فحاشی و تهدید

نمونه رای فحاشی و تهدید

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۲            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف.الف. با وکالت آقای ح.الف. دائر بر فحاشی و تهدید موضوع کیفرخواست شماره ۱۲۶۹ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، شاکی آقای ع.ت. و خانم ک.ت. توضیح دادند: روز جمعه ساعت حدوداً ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح متهمه با منزل آن ها تماس گرفت ابتدا خانم ص. گوشی را برداشت و به وی توهین و فحاشی شد سپس آقای ع.ت. گوشی را گرفت که به وی نیز فحاشی و تهدید نمود. متهمه از طریق تلفن عمومی زنگ زد و صدای وی را ضبط کردند. دو نفر از بستگان وی آقای خ. و خانم د. در منزل آنها بودند و شهادت دادند متهمه و وکیل وی ضمن انکار اتهام در دفاع اعلام نمودند یک روز قبل از تاریخ اعلامی وقوع جرم در منزل یکی از آشناها در شهرستان کرج بودند و تهران نبودند و آن ها نسبت به موضوع شهادت دادند از طرف دیگر برادر شاکی آقای ت. شکایتی مبنی بر مزاحمت تلفنی علیه متهمه مطرح کردند که منجز به منع پیگیرد شد اشخاص حقیقی حق ضبط صدا را ندارند و صدای ضبط شده به هیچ عنوان نمی تواند دلیل وقوع بزه باشد شهود باید به صورت عینی و ظاهری نسبت به مشاهده موضوعی شهادت بدهند آن ها چگونه از طریق تلفن صدای متهمه را شناختند و کاملاً صدای وی را تشخیص دادند. دادگاه با ملاحظه اظهارات شهود شکات و تطبیق آن ها با یکدیگر و اظهارات شکات و ملاحظه اظهارات شهود متهمه و دفاع وکیل وی مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد ادله کافی حکم برائت متهمه را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر تهران است.

                                                                                                                                           رئیس شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران – ولایی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ت. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۳۴۸  مورخ ۹۲/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دایر بر فحاشی و تهدید به لحاظ فقد ادله کافی حکم بر برائت وی صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.

                                                                                                                                          رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                      صلاحی – ناصری نژاد

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور

دادراه