نمونه رای فروش مال غیر

نمونه رای فروش مال غیر

شماره دادنامه: 9309970222300024           مورخ: 1393/01/24

رای بدوی

در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 9110432985702011 مورخ 91/11/30 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ 1390/7/7 و مبایعه نامه عادی 90/11/10 و 89/4/1 و اظهارات و نحوه دفاعیات متهم که همگی حاکی است متهم یک قطعه زمین محصور به مساحت 430 متر مربع واقع در … به ثمن معلوم مطابق مبایعه نامه عادی مورخ 1390/7/7 به شاکی فروخته و ثمن معامله را نقداً مقداری نیز طی چند فقره چک دریافت داشته ولی متعاقباً متهم همین زمین را طی مبایعه نامه عادی مورخ 90/11/10 به شخص دیگری به نام ن.ق. انتقال داده که با این اوصاف معامله دوم متهم از مصادیق انتقال مال غیر محسوب و دفاعیات متهم مبنی بر اینکه معامله خود با شاکی را اقاله کرده و پس از آن به ن.ق. فروخته نیز بلاوجه و دلیل است زیرا در اثبات ادعای خود به توافق نامه عادی مورخ 1390/10/14 که تصویر آن ضمیمه کرده و نیز به گواهی متصدی بنگاه املاک مربوطه به نامان س.ق. و م.الف. استناد نموده و در حالی که متن توافق نامه فوق صرفاً توافق به اقاله معامله در آینده (یعنی در مورخ 1390/1/20 به بعد) آن هم پس از مسترد نمودن ثمن پرداختی به شاکی بوده و دلالتی بر اقاله ندارد و مطلعان فوق نیز که توسط خود متهم معرفی شده اند در جلسه مورخ 1392/8/7 به صراحت اعلام کرده اند که طرفین صرفاً توافق بر اقاله در آینده کرده اند و لذا چون متهم قبل جری تشریفات لازم راجع به فسخ یا اقاله مبادرت به فروش مجدد به شخص ثالث نموده، لهذا بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. و در خصوص جزای نقدی و مسترد نمودن مال به شاکی چون معامله دوم متهم باطل بوده و با آن وی مالی از شاکی تحصیل نکرده، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                    رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان – شمس

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. به وکالت از آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 92-500680 مورخ 92/8/13 در پرونده کلاسه 91-1559 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ف. به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ر.الف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی و استدلال مندرج در دادنامه به یک سال حبس محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به استدلال مندرج در دادنامه و مستندات ابرازی و تحقیقات به عمل آمده در جلسه مورخ 92/8/7 دادگاه بدوی و مفاد اظهارات مطلعین منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه در خصوص رد مال و جزای نقدی حکمی صادره نشده است و چون در این خصوص اشخاص ذینفع اعتراضی نکرده اند و دادگاه تجدیدنظر نیز ممنوع از تشدید مجازات است و اصلاح دادنامه از این جهات مستلزم تشدید مجازات است، لهذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و در نهایت به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                             رئیس شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                             منصوری – جعفری شهنی

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور