نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۳۱۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.الف. به طرفیت ح.م. به خواسته مطالبه نفقه فرزند از پدر از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ تنظیم دادخواست لغایت آینده دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر و فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان از آنجایی که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان نموده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشد و لایحه ای نداده با توجه به متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۲۰۴ و ۱۲۰۶ و ۱۱۹۹ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ لغایت آینده در حق خواهان محکوم می نماید این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

                                                                                                                                           رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – گنجی

رای تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی پ.الف. به طرفیت ح.م. نسبت به دادنامه ۲۰۱۷ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ در پرونده کلاسه ۱۶۰۰ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ – از زمان تنظیم دادخواست لغایت آینده ماهیانه ۱۸۰ هزار تومان صادر گردید با عنایت به اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد عدم محاسبه هزینه و کارشناسی لذا با اصلاح دادنامه فوق الذکر و اینکه در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ – تجدیدنظرخواه نفقه ماهیانه صد و هشتاد هزار تومان مطالبه نموده لذا با محکومیت تجدیدنظرخوانده به میزان هزینه و هزینه کارشناسی در حق تجدیدنظرخواه با اصلاح فوق الذکر ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مدارک قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح در مورد محکومیت تجدیدنظرخوانده به مبلغ هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواه تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                         خالقی – نجفی سواد رودباری

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور