نمونه رای مطالبه وجه (مطالبه یارانه)

نمونه رای مطالبه وجه (مطالبه یارانه)

دادنامه: 9309970221700244            مورخ: 1393/02/30

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ک. و م.م. به وکالت از خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 52000000 ریال از تاریخ 89/08/17 لغایت صدور حکم، دادگاه دعوی خواهان را وارد نمی داند زیرا یارانه واریزی به تعداد خانوار به سرپرست خانواده تعلق می گیرد نه به هر فرد اعضای خانواده و با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر مفارقت و جدایی از سوی خواهان واصل نشده دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران است.

                                                                                                                          رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری سندسی

رای تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک.ع. به طرفیت آقای د.ح. نسبت به دادنامه شماره 1291 مورخ 1392/11/15 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه یارانه ماهیانه وی از تاریخ 89/8/17 به بعد به مبلغ 52000000 ریال صادر گردیده است با عنایت به اینکه وجوه یارانه جهت هزینه های زندگی در اختیار سرپرست خانوار بوده و در مقابل سرپرست موظف به تامین مخارج و هزینه های زندگی افراد تحت تکفل خود بوده و در صورت عدم انجام تکلیف قانونی همسر حق مطالبه نفقه را خواهد داشت لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.

                                                                                                                             رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                          صیدی – صوفی

برگرفته از متون منتشر شده اداره انتشار رویه قضایی کشور