نمونه رای منع اشتغال زوجه

نمونه رای منع اشتغال زوجه

 

تاریخ رای نهایی: ١٣٩٣/٧/۶        شماره رای نهایی: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢١١٠١١٠۴

رأی بدوی

آقای ع.د. با وکالت آقایان م.گ. و ح.م دادخواستی به طرفیت خانم ن.ت. به خواسته منع اشتغال زوجه تقدیم نموده است وکلای زوج در وقت رسیدگی مدعی گردیده ‌اند زوجه تا ساعاتی از غروب آفتاب در محل کار به سر می‌ برند و پس از آن با خستگی ناشی از کار به منزل مراجعه و توجهی به نیازهای همسر جوان خود نداشته و نتیجتاً این امر منجر به اختلافات و طرح پرونده‌ های متعدد علیه موکل گردیده است زوجه ادعای مطروحه را تکذیب و اعلام نموده در کارخانه متعلق به پدرش به کار اشتغال دارد و به لحاظ نوع رشته تحصیلی که نتیجه اشتغال به کار را همراه داشته تقاضای رد دعوی را نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و محیط کاری مناسب زوجه و نوع رشته تحصیلی (مهندسی الکترونیک) وی را محق به اشتغال به کار صرفاً در حد ساعات کاری تعیین شده از سوی وزارت کار اعلام می ‌نماید و با توجه به مندرجات ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و عدم منع کلی اشتغال به کار و مقید بودن به حصول شرایط مندرج اختلافات زوجین را صرفاً ناشی از اشتغال به کار زوجه تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر می ‌نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

                                                                                                                                          رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

رأی تجدید نظر

تجدید نظر خواهی آقای ع.د. با وکالت آقایان گ.. و ح.م. به  طرفیت خانم ن.ت. از دادنامه شماره ۰۰۷۵۴ مورخه ۲۹/۵/۹۳ شعبه محترم ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران که به  موجب آن حکم به رد دعوی مطروحه مشارالیه به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۰۴۷۹/۹۳/۲۶۷ صادر گردیده وارد نمی ‌باشد زیرا رأی بر اساس مقرات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می ‌باشد و تجدید نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض عنه را عیناً تأیید می ‌نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است. دادگاه خانم ن.ت. را به حسن معاشرت با شوهرش و انجام تکالیف روزمره همسری و حفظ کیان خانواده و جلوگیری از تزلزل آن توصیه می ‌نماید.

                                                                                                                           رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه