نمونه رای نشر اکاذیب

نمونه رای نشر اکاذیب

تاریخ رای نهایی: 1392/05/16               شماره رای نهایی: 9209970220400625

رای بدوی

در خصوص اتهام 1-م.د. فرزند ع. 2-الف.د. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ی. مبنی بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای الف.ر. فرزند ع. با وکالت ب.ک. به این شرح که متهمین فوق به دروغ شاکی فوق را به ازدواج و تولد فرزندی از همسری دیگر متصف نموده‌اند و این موضوع موجب تیره‌ شدن فضای حاکم بر زندگی شاکی گردیده، علی هذا با توجه به اظهارات مطلعین و موجه نبودن دفاعیات ایشان اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 698 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمین فوق را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                                                                دادرس شعبه 1173 مجتمع قضایی قدس

رای تجدید نظر

آقایان 1- م.د. 2- الف.د. نسبت به دادنامه 300115- 16/2/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی به جهت نشر اکاذیب تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجهاً به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و اینکه صرفاً دو نفر از افراد در تحقیقات بدوی اعلام نموده اند شنیده ایم که آقایان 1- م.د. 2- الف.د. اعلام می کردند دامادشان آقای الف.ر. ازدواج کرده و یک پسر دارد و غیر از این مطلب دیگری نشنیده اند و صرف نظر از اینکه بزه نشر اکاذیب نیاز به امر کتابت دارد و مقصود و منظور مقنن در ماده 698 قانون مجازات اسلامی مبین این امر است متهمین اظهارات مطلعین را هم تکذیب کرده اند و در پرونده امر دلایلی که گویای وقوع بزه نشر اکاذیب با جمیع ارکان متشکله قانونی باشد موجود نیست. علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را نقض نموده و به استناد اصل 37 از قانون اساسی نامبردگان را از اتهام معنونه مبری اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

                                                                                                                                     رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه