نمونه رای نفقه معوقه

نمونه رای نفقه معوقه

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۹۷            مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.ح. با وکالت خانم ها و.ع. و ب. به طرفیت آقای م.ت. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۰/۴/۲۰ تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۹۵۸۸ و احراز وجود علقه زوجیت بین طرفین متداعیین به سبب عقد نکاح و نظر به اینکه اظهارات طرفین پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس اگر چه مورد اعتراض واقع شده لکن دلیل موجه بر نقض نظریه کارشناس باشد از سوی معترض ارائه نشده و با عنایت به سایر قرائن و شواهد موجود از جمله شهادت شهود و نظر به اینکه یکی از تکالیفی که در اثر نکاح دائم بر عهده شوهر است نفقه همسر می باشد که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی می گوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. بنابراین طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را تعیین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد و با عنایت به این که هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی گردد مگر آنکه ایفاء شود و یا دارنده حق آن را ساقط نماید و اینکه تاخیر و گذشتن زمان تادیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه او ساقط گردد دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد (۱۱۰۷-۱۱۰۶-۱۱۰۲) قانون مدنی خوانده را به پرداخت نفقه ایام معوقه از تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲ لغایت پایان سال ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ تومان و از تاریخ ۱/۱/۹۱ لغایت پایان سال ماهیانه ۱۸۰۰۰۰ تومان و از تاریخ ۱/۱/ ۹۲ لغایت صدور حکم ۲۵۰۰۰۰ محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می باشد. خواهان مکلف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

                                                                                                                                       دادرس شعبه ۲۴۹ دادگاه عمومی خانواده تهران – رستم زاده

رای تجدید نظر

تجدید نظرخواهی آقای م.ت. با وکالت خانم ح.ج. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخه ۹۲/۱۱/۹ شعبه محترم ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه معوقه زوجه غیر از هزینه مسکن از مورخه ۲۰/۴/۹۰ به شرح در دادنامه صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح اینکه قدر متیقن نفقه از ۱/۱/۹۱ به لحاظ نحوه شهادت شهود و تحقیقات محلی شامل زوجه می شود و به علاوه ۴۵۰۰۰۰ هزار تومان هزینه بیمارستان به عهده زوج است و باید پرداخت نماید و نیز مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان که به حساب زوجه واریز شده باید از محکوم به کسر گردد تایید می نماید. و نسبت به مدت زمان ۱۳۹۰/۴/۲۰ تا آخر سال دلیل کافی ارائه نشده و لذا قرار رد دعوی صادر می شود رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

                                                                                                                                                  مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

                                                                                                                                                                                         غفاری – نجفی رسا