نمونه رای نفقه معوقه

نمونه رای نفقه معوقه

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۰۸۲            مورخ: ۲۷/۰۱/۱۳۹۳

رای

در خصوص دعوی خانم ر.غ. فرزند ر. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند الف. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ ۱/۹/۸۷ لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب همسر قانونی و شرعی خوانده می باشم از زمان ازدواج تاکنون از پرداخت نفقه امتناع کرده و شهود خودم را نیز تعرفه کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: در مدت ازدواج کلیه هزینه های زندگی اعم از مسکن و غذا و رفت و آمد و هزینه های دیگر در حد توان خود که کارمند صدا و سیما هستم پرداخت کردم. با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه و ملاحظه فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه مندرج در پرونده و استماع شهادت شهود تعرفه شده و اقاریر اصحاب دعوی با احراز رابطه زوجیت و با عنایت به اظهارات خواهان و اینکه حاضر به تمکین از شوهرش بوده و می باشد و خوانده نیز با ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر شده و نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی نیز به پرداخت نفقه همسرش به دادگاه ارائه نداده است به عبارتی خواسته خواهان را مصون از تعرض گذارده است و به تقاضای خواهان دادگاه رأساً میزان نفقه را تعیین می نماید لذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تلقی لذا مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ و با توجه به متعارف بودن میزان خواسته و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و از باب تسبیب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۹/۸۷ لغایت پایان سال ۱۳۸۹ ماهانه به پرداخت ۱۵۰۰۰۰ تومان ۲- از ابتدای سال ۱۳۹۰ لغایت پایان سال ۹۱ ماهانه به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان و ۳- اط ابتدای سال ۱۳۹۲ لغایت زمان استحقاق صدور رای ماهانه به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی خانواده تهران – نورالهی

رای

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ب. به طرفیت خانم ر.غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۲۳۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ شعبه ۲۳۷ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۱۸۳۴ مبنی بر صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱/۹/۱۳۸۷ لغایت ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ در یک کنزل مشترک باهم زندگی می کردند و براساس اصل و قاعده اولیه (اصاله الظهور) دلالت می کند زوج خرجی و نفقه زوجه را در مدت مذکور پرداخت کرده است و با توجه به اصل مذکور زوجه دلیل موجهی که ثابت کند در مدت مذکور زوج نفقه را پرداخت ننموده است ابراز ننموده مضافاً بر اینکه زوج صراحتاً در مراحل مختلف دادرسی ادعای زوجه را مورد انکار قرار داده است ثانیاً زوجه به موجب رای قطعی شماره ۰۶۳۴ مورخه ۲۹/۳/۱۳۹۲ برحسب دادخواست زوج محکوم به تمکین در حق زوج گردیده و ناشزه معرفی شده است. بنابراین با توجه به مراتب مذکور زوجه مستحق نفقه نبوده و رای دادگاه بدوی بدون توجه به مراتب فوق اصدار شده است این رای به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده ۱۱۰۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان نفقه صادر می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

مرادی هرندی- روحانی