نمونه رای نفقه و پرداخت تمام مهریه

نمونه رای نفقه و پرداخت تمام مهریه

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

خواسه زوجه خانم …….. به تعیین تکلیف نفقه اعم از گذشته و آینده و مطالبه تمام مهریه ما فی القباله و آمادگی تمکین در صورت مفروضه نظر به اینکه خواسته زوجه نفقات گذشته بوده از تاریخ ……..، تا امروز و نظر به اینکه زوج اظهار کرده که توسط من دوبار اظهار نامه ارسال شده است ولی زوجه نیامده است لذا در مدت فوق الذکر تا امروز زوجه ناشزه است و مستحق نفقه نیست و در خصوص مهریه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود که زوجه حق مطالبه تمام مهریه ما فی القباله  را با آن دختر باکره است دارد و حق دارد از تمکین تا وصول تمام مهریه امتناع کند . زوج استناداً به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید نفقه او را از این تاریخ مادام که تمام مهریه را به او پرداخت نکرده است به او پرداخت کند و در هر ماهی هزار تومان و ضمناً معلوم است نفقه زوجه طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به عهده شوهر است که زوج باید نفقه زوجه را از لحاظ خوراک و پوشاک و منزل مناسب حداقل یک اتاق و یک آشپزخانه یا یک اتاق و یک هال و سایر لوازم زندگی فراهم کند . لذا حکم نفقه و پرداخت تمام مهریه قبل از تصرف صادر و اعلام می گردد و ضمناً معلوم است به استناد ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی و ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی و ماده ۱۱۰۴ که زوجه بعد از وصول تمام مهریه ما فی القباله به او باید از شوهر تمکین نماید و در غیر این صورت ناشزه مستحق نفقه نخواهد بود . این حکم ظرف مدت ده روز  از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی ………..