نمونه رای پرداخت دیه از بیت المال

نمونه رای پرداخت دیه از بیت المال

شماره دادنامه: 9309970223500010             مورخ: 1393/01/24

رای بدوی

در خصوص تقاضای اولیاء دم متوفی ر.ر. فرزند م. بنام ف.ع. فرزند الف. دایر بر پرداخت دیه از بیت المال مستند ماده 255 قانون مجازات اسلامی دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و گزارش اولیه مراجع انتظامی مندرج در صفحه 4 پرونده مبنی بر وقوع یک فقره قتل غیر عمدی متوفی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط راننده متواری و نظریه پزشکی محترم قانونی که علت تامه تصادف فوت را متلاشی شدن جسد در اثر اصابت جسم سخت تعیین نموده است و تحقیقات معموله و با عنایت به اینکه جسد متوفی در شارع عام پیدا شده و قرائن ظنی برای دادگاه در قتل متوفی به شخص یا جماعتی محرز نشده و علی رغم دستورات مکرر راننده متواری شناسایی نشده و مجهول الهویه می باشد. و به لحاظ هدر نرفتن خون مسلمان و عدم شناسایی مسئول حادثه و فرار نمودن مشارالیه از صحنه تصادف و احراز قتل متوفی ناشی از تصادف رانندگی حسب قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود در پرونده علی هذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و مستند مواد 255 و 297 و با رعایت ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/87 حکم به پرداخت دیه از بیت المال از محل صندوق خسارت های بدنی در حق اولیاء دم متوفی پس از ارائه گواهی انحصار وراثت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

                                                                                                                                              رئیس شعبه 101 دادگستری پاکدشت – ترابی گلسفید

رای تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی صندوق تأمین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره 465…90 مورخه 25/4/90 صادره از شعبه 101 دادگستری پاکدشت که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک فقره دیه کامل از محل صندوق مذکور له اولیاء دم مرحوم ر.ر. پس از ارائه گواهی حصر وراثت صادر گردیده است نظر به اینکه پرداخت خسارت و دیه در حق زیان دیدگان یا اولیاء دم متوفی از ناحیه تجدید نظرخواه برابر مقررات قانون بیمه اجباری از محل صندوق مذکور دارای سقف معین و مشخص بوده و محکومیت صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مازاد بر سقف تعیین شده فاقد توجیه قانونی می باشد لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را که عمدتاً در ارتباط با عدم رعایت محکومیت وی به مازاد بر سقف تعهدات می باشد وارد و ثابت تشخیص و رای صادره در این بخش مخدوش لذا به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ضمن نقض حکم صادره نسبت به مازاد بر سقف تعهدات حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه در حق اولیاء دم متوفی به میزان سقف تعهدات از محل صندوق مارالذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

                                                                                                                                 رئیس شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

                                                                                                                                                                                                پورفلاح – زیوری