نمونه صورتجلسه انحلال موسسه

نمونه صورتجلسه انحلال موسسه

                                                                                                     بسمه تعالی

نام موسسه: ……………………………

شماره ثبت موسسه: ……………………………

سرمایه ثبت شده موسسه: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی موسسه تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل شد.

۱- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

۲- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

۳- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال موسسه

۱- انحلال موسسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت والنهایه موسسه بعلت …………………………… منحل اعلام می گردد و خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… به سمت مدیر تصفیه موسسه انتخاب گردید.

۲- آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه شهرستان …………………………… خیابان …………………………… کوچه …………………………… پلاک …………… کدپستی …………………………… تعیین گردید.

۳ – مدیر تصفیه با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام و همچنین اقرار به دریافت دفاتر و اسناد و مدارک و اموال موسسه نمود.

به خانم/آقای …………………………… (احدی از شرکا یا مدیران یا وکیل رسمی موسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه انحلال موسسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکا:

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲- فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکا انتخاب شده باشد به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

۳- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

 ۴- صورتجلسه انحلال موسسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکا برسد و یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و مابقی نسخ جزء مدارک موسسه ضبط گردد.

۵- صورتجلسه انحلال موسسه حداکثر در ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۶- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۷- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

 

دادراه