نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود (صورتجلسه هیئت مدیره)

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود (صورتجلسه هیئت مدیره)

                                                                                                   بسمه تعالی

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ……………………………

سرمایه …………………………… ریال

در تاریخ…………………… ساعت ………… جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………… با مسئولیت محدود با حضور کلیه / اکثریت اعضاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ……… ماده ……… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از …………………………… خیابان …………………………… کوچه  ……………………………پلاک …………… کدپستی ………………  به آدرس …………………………… خیابان …………………………… کوچه  …………………………… پلاک …………… کدپستی ……………… تغییر یابد.

 

ب: به آقای/ خانم   ……………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

۱ ـ ……………………………

۲ ـ ……………………………

۳ ـ ……………………………

۴ ـ ……………………………

تذکرات :

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲- در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد.

۳- صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۴- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل گردد.

۵- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۶- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

دادراه