نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی

نمونه قرارداد استخدام مسئول فنی

این قرارداد ویژه مسئولین فنی کارگاه ها و کارخانجات صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی است.

ماده ۱- طرفین قرارداد

با استناد به قانون کار جمهوری اسلامی ایران این قرارداد بین خانم / آقای ………… از یک طرف و خانم / آقای ………… که از این پس به عنوان موسس / مدیر عامل شرکت / موسسه …………. که از این پس کارفرما نامیده می شود، منعقد می گردد و طرفین مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی اجرای مفاد آن را تعهد و مورد تایید قرار می دهند.

تذکر- انعقاد این قرارداد الزامی به عضویت اجباری مسئولین فنی در این جامعه نمی نماید.

مشخصات مسئول فنی:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ………. دارای مدرک تحصیلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعیت نظام وظیفه ……….. تلفن ………….. فاکس ……………….. همراه …………..   Email ………… ساکن ……………………………

وضعیت تاهل مجرد/ متاهل ….  تعداد فرزند …. وضعیت سابقه کار …….. وضعیت بیمه …….

مشخصات کارفرما:

نام ………….. نام خانوادگی …………… فرزند ……… شماره شناسنامه ……….  صادره از ………. دارای مدرک تحصیلی …………….. از دانشگاه …………….. وضعیت نظام وظیفه ……….. تلفن ………….. فاکس ……………….. همراه …………..    Email ………… ساکن ……………………………

ماده ۲- موضوع قرارداد

اجرای تبصره ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

نظارت و قبول مسئولیت فنی کارخانجات و کارگاه های تولیدی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی به منظور ایجاد و ارتقاء ایمنی و سلامت تولیدات واحدهای فوق الذکر.

ماده ۳- مدت قرارداد

این قرارداد به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در تاریخ ………. به مدت ……….. با توافق طرفین منعقد می گردد.

ماده ۴- محل انجام کار

نشانی کارخانه ………………. تلفن ………….. فاکس ………………..

ماده ۵- وظایف و مقررات

شرح وظایف و مقررات مربوطه به مسئولین فنی و صاحبان مراکز تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول قانون به پیوست می باشد.

الف- انجام هر گونه فعالیتی خارج از شرح وظایف مصرح در ماده ۵ مشمول این قرارداد نبوده وبا توافق بین طرفین قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتی و کیفی خارج از قوانین و دستورالعمل های اداره نظارت بر مواد غذایی بر عهده مسئول فنی نبوده و انجام امور اداری در داخل و یا خارج از کارخانه نیز بر عهده مسئول فنی نمی باشد.

ج- شرکت در جلسه توجیهی که توسط جامعه صنفی مسئولین فنی قبل از انعقاد قرارداد از سوی طرفین قرارداد الزامی است.

د- جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی تعهدی در قبال سایر قراردادهای منعقده بین طرفین جهت پذیرش سایر مسئولیت ها ندارد.

ماده ۶- ساعات کار

ساعت کار مسئول فنی طبق قانون کار برابر با ۴۴ ساعت در هفته و با تعیین شیفت می باشد.

شیفت صبح ساعت …….. شیفت عصر ………  شیفت شب  ……..

تبصره- ساعات ونحوه محاسبه اضافه کاری مطابق قانون کار می باشد.

ماده ۷- مرخصی

مدت مرخصی و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون کار می باشد.

تبصره- کارفرما موظف است در زمان مرخصی یا بیماری یا مسافرت طولانی مدت مسئول فنی مطابق ضوابط فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین مسئول فنی با هماهنگی وی به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه معرفی نمایند.

ماده ۸- بیمه

مسئول فنی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد و مراتب با توجه به اعلام کارفرما توسط جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی نیز به سازمان مذکور اعلام می گردد.

ماده ۹- حقوق و مزایا

حداقل حقوق و مزایای مسئول فنی بر اساس رتبه تعیین شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با شماره بخشنامه ۶۸۳۶ مورخ ۱/۲/۸۲ رعایت شرایط عمومی و خصوصی زیر می باشد و با در نظر گرفتن شرایط زیر

– شرایط عمومی (هر سال طبق آئین نامه داخلی هیئت مدیره جامعه مسئولین فنی با هماهنگی وزارت کار تعیین می گردد)

– مبلغ ایاب و ذهاب:

– شرایط خصوصی: ( هر شرطی که مورد توافق طرفین قرارداد می باشد)

مبلغ کل آن برابر ……….ریال می باشد.

تبصره ۱- پس از انعقاد این قرارداد حقوق مسئول فنی می بایست ماهانه پرداخت گردد.

تبصره ۲- افزایش حقوق با رعایت حداقل ضریب افزایش حقوق اعلام شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی بوده که در شروع اولین ماه، سال شمسی اعلام می گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد. که البته با توافق مسئول فنی و کارفرما بیشتر از حداقل قانونی قابل اجراء می باشد.

با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فنی از طرف کارفرما پس از کسر حق بیمه و مالیات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فنی از طریق یکی از شعب بانکی معتبر کشور واریز و یا نقدا با صدور رسید پرداخت می گردد.

ماده ۱۰- شرایط فسخ

الف- در صورت انحلال یا ورشکستگی و مواد قهری دیگر منجر به تعطیل شدن و یا عدم تولید واحد گردد مراتب می بایست پس از اطلاع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به جامعه صنفی مسئولین فنی اعلام که همزمان با اطلاع به اداره کار وضعیت ادامه فعالیت مسئول فنی در اسرع وقت روشن گردد.

ب- در صورت استعفای مسئول فنی به هر دلیل، لازم است مراتب حداقل یک ماه قبل به صورت کتبی به کارفرما اعلام و نامبرده پس از انتقال کلیه وظایف و وسایل به مسئول فنی بعدی و اعلام به جامعه صنفی مسئولین فنی مستعفی تلقی می گردد.

تبصره – رونوشت استعفای مسئول فی می بایست برای اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارسال گردد.

ج- در صورت اخراج مسئول فنی ارائه مدارک موجه از سوی کارفرما دال بر تخلف و عدم کارایی و یا تسامح در انجام وظایف شغلی به اداره نظارت بر مواد غذایی و جامعه مسئولین فنی صنایع غذایی الزامی می باشد.

د- در صورت ترک محل کار توسط مسئول فنی کارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه اعلام و رونوشت آن را به جامعه مسئولین فنی و یک نسخه به اداره کار محل جهت اطلاع ارسال نمایند.

ماده ۱۱- تسویه حساب

تسویه حساب جهت استعفاء یا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانونی کار انجام می شود (پرداخت حق سنوات، مرخصی های استفاده نشده و…)

که کپی آن جهت صدور پروانه مسئولیت فنی بعدی الزامی است و با توجه به مواد ۲۷ و ۲۴ قانون کار سنوات خدمت پرداخت می گردد.

ماده ۱۲- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف بین طرفین قرارداد مراتب می بایست کتبا از سوی آنان به اطلاع جامعه صنفی مسئولین صنایع غذایی کشور رسیده تا در سه مرحله پیگیری شود:

الف- تا حد امکان حل اختلاف بین طرفین قرارداد.

ب- حل اختلاف با حضور طرفین و نماینده جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی.

ج- رسیدگی ازطریق مراجع حل اختلاف وزارت کار و یا اداره کار محل با حضور طرفین

ماده ۱۳ – این قرارداد باید به تایید جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی برسد.

تبصره- با موارد پیش بینی نشده در این قرارداد بر طبق قانون کار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد. این قرارداد در ۱۳ بند و ۶ تبصره در ۵ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم گردیده است که یک نسخه آن نزد کارفرما و یک نسخه نزد مسئول فنی و یک نسخه نزد جامعه مسئولین فنی و یک نسخه به اداره نظارت بر مواد غذایی دانشگاه مربوطه و یک نسخه آن به اداره کار محل ارسال
می گردد.

برای سال های دوم به بعد ضمن اعلام تغییرات در قرارداد مربوطه تغییرات طرفین قرارداد می بایست این محل را مهر و امضاء نماید.

شرایط تغییر یافته عبارتند از:

۱-

۲-

۳-

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغییرات فوق (….. بند) مورد پذیرش می باشد.

مهر و امضاء مسئول فنی                         مهر و امضاء کارفرما                                              مهر و امضاء جامعه صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی

 

دادراه