نمونه قرارداد چاپ کتاب

نمونه قرارداد چاپ کتاب

ماده ۱- طرفین قرارداد: این قرارداد فی مابین خانم/آقای  ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی …… و خانم/آقای ……… فرزند ……… به شناسنامه شماره ……… صادره از ……… متولد …… تلفن ……………… به نشانی …… که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می گردد:

ماده ۲- موضوع قرارداد: چاپ و انتشار کتاب …… می باشد که به وسیله مولف تهیه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

ماده ۳- تیراژ: چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان …… نسخه می باشد.

ماده ۴- حق التالیف: ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل …… درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای …… نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتیب زیر است:

الف- مبلغ …… ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

پ- بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.

تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد …… نسخه از کتاب را تقدیم مولف خواهد نمود و در مقابل تادیه حق التالیف و کتاب های موضوع این تبصره ارائه رسید مولف ضروری است.

ماده ۵- چاپ های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصرا به وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصا یا توسط دیگری ندارد.

ماده ۶- مولف متعهد می گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هر گونه تغییرات دیگری را نیز که در زمینه موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپ های بعدی مورد تجدید نظر قرار دهد.

ماده۷- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده ۸- ناشر مکلف است حداکثر تا چهارماه از تاریخ (تحویل کتاب از سوی مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده ۹- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده ۸ این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مولف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.

ماده ۱۰- ناشر نیز محق است در صورتی که مولف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده ۱۱- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/آقای ……… به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رای داور برای طرفین قاطع و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۲- هر گونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۳- این قرارداد در ۱۳ ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم الاجرا است.

امضاء مولف                                              امضاء ناشر

 

دادراه