نمونه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

نمونه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

بسمه تعالی

کلاسه پرونده …… شماره دادنامه : ………….

به تاریخ …… در وقت فوق العاده شعبه …. دادگاه عمومی …….. به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.

زوجین به اسامی آقای …. دارای شماره شناسنامه ………..صادره از ……….

و خانم …….. دارای شناسنامه شماره … صادره از ……. و دوران اختصاصی حضور دارند و نظریه خود را مبنی بر عدم امکان سازش زوجین به دادگاه تقدیم داشته اند، دادگاه زوجین را دعوت به سازش و ادامه زندگی مشترک زناشویی نموده ولی نظر به اینکه مساعی دادگاه جهت حصول سازش موثر واقع نگردید به استناد ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مستنداً به آیین نامه اجرایی مصوب قوه قضاییه با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می گردد.

(گواهی عدم امکان سازش )

در خصوص توافق زوجین به اسامی فوق و نیز با توجه به نظریه داوران اختصاصی مبنی بر عدم امکان سازش زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق به شرح توافق اقدام به ایقاع طلاق از نوع …. نماید .

موارد توافق به شرح زیر است :

۱- مهریه ……..

۲- نفقه ایام عده ……..

۳- حضانت فرزندان ……..

۴- نحوه ملاقات فرزندان ……..

۵- وضعیت زوجه از نظر محل ……….

۶- هزینه حضانت ……..

۷- حق الزحمه ……..

۸- جهیزیه ……..

۹- نفقات معوقه ……..

۱۰- سایر حقوق ……..

رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی ………..