هزینه تعمیرات طبقه آخر آپارتمان

هزینه تعمیرات طبقه آخر آپارتمان

پشت بام آپارتمان جز مشاعات آپارتمان است و اگر در اثر مشکلات مربوط به پشت بام به طور مثال سقف طبقه آخر آپارتمان بر اثر آب باران و برف نم بدهد، هزینه تعمیرات آن بر عهده تمام مالکین است.