واردات کالا با کارت بازرگانی دیگری و جرم قاچاق

واردات کالا با کارت بازرگانی دیگری و جرم قاچاق

طبق بخشنامه جدید دادستان کل کشور، واردات کالا با کارت بازرگانی متعلق به دیگری جرم قاچاق محسوب می گردد.