واریز وجه به اشتباه

واریز وجه به اشتباه

اگر وجهی از حسابی ناشناس واریز شد و بعد مدتی تماس برقرار شد که وجه به اشتباه واریز شده و برگردانید. وجه را فقط باید به حساب مبدا یا کارتی که واریز شده برگردانید. زیرا ممکن است فردی که از شما درخواست برگشت وجه را دارد از فرد دیگری پیش پرداخت گرفته است و قرار نیست کالایی را تحویل دهد و حال شماره حساب شما را به آن فرد معرفی کرده باشد.