وعده قبل از ازدواج

وعده قبل از ازدواج

وعده قبل از ازدواج و در دوران نامزدی و غیر نامزدی تعهدی برای ازدواج ایجاد نمی کند و طرفین نمی توانند به دلیل انصراف طرف مقابل از ازدواج پیگیری قانونی انجام دهند.