پاسیو آپارتمان

پاسیو آپارتمان

پاسیو جز مشاعات ساختمان است و طبقه همکف نمیتواند برای آن سقف زده تا از آن به عنوان آشپزخانه، اتاق یا انباری استفاده کند.