پشت بام ساختمان

پشت بام ساختمان

پشت بام جزو مشاعات ساختمان محسوب می شود و جلوگیری از ورود دیگران و استفاده اختصاصی از پشت بام ممنوع است.