پیگیری آلودگی هوا

پیگیری آلودگی هوا

محیط زیست سالم از حقوق اساسی مردم است. حفظ حقوق عامه مردم و رسیدگی و پیگیری های مربوطه بر عهده دادستانی است.