چک دادن به جای دیگران

چک دادن به جای دیگران

دادن برگه ای از دسته چک خود به درخواست شخصی که دسته چک ندارد برای پرداخت بدهی اش، با وجود این که آن شخص با خط خودش چک را تکمیل کرده باشد،کار عقلانی نیست و مانع از آن نمی شود که اگر در تاریخ سررسید حاضر به پرداخت بدهی خود نشد صاحب دسته چک مسئولیت نداشته باشد.

دادراه