کنترل تخلفات رانندگی

کنترل تخلفات رانندگی

وظیفه کنترل خیابان ها و جاده ها از جهت تخلفات رانندگی بر عهده پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) با ماشین آبی رنگ است و پلیس های با ماشین سبز رنگ نیروی انتظامی اجازه توقف خودرو را به علت این نوع تخلفات ندارند.