نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود

                                                                                                             بسمه تعالی

 

نام شرکت ……………………………

شماره ثبت ……………………………

و شناسه ملی ……………………………

سرمایه ثبت شده …………………………… ریال

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد.

 

           نام شرکاء                                        میزان سهم الشرکه

۱ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۲ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۳ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

۴ـ خانم / آقای …………………………… دارای …………………………… ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

۱ـ خانم / آقای …………………………… فرزند …………………………… متولد ………………… شماره شناسنامه …………………………… و شماره ملی …………………………… صادره از ………………… به آدرس ………………………………………………………… با پرداخت …………………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

۲ـ خانم / آقای …………………………… فرزند …………………………… متولد ………………… شماره شناسنامه …………………………… و شماره ملی …………………………… صادره از ………………… به آدرس ………………………………………………………… با پرداخت …………………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه شرکت از مبلغ …………………………… ریال به …………………………… ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده …………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………… (احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

۱- خانم / آقای …………………………… امضاء

۲- خانم / آقای …………………………… امضاء

۳- خانم / آقای …………………………… امضاء

۴- خانم / آقای …………………………… امضاء

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲ـ فتوکپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

۳- در صورتی که آورده شرکاء جدید غیر نقدی باشد طی صورتجلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.

۴ـ در صورتی که جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.

۵ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.

۶ـ در صورتی که تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدای صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.

۷ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.

۸- صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.

۹- صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت با مسئولیت محدود ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۱۰- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۱۱- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

دادراه