نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه

                                                                                                       بسمه تعالی

نام موسسه: ……………………………

شماره ثبت موسسه: ……………………………

سرمایه ثبت شده موسسه: ……………………………

شناسه ملی: ……………………………

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی موسسه تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل شد.

۱- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

۲- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

۳- خانم/آقای …………………………… دارای مبلغ …………………………… ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: تأسیس شعبه در شهرستان …………………

موضوع: تاسیس شعبه در شهرستان ………………… مورد بحث و بررسی واقع و به لحاظ ضرورت امر مورد تصویب واقع شد.

خانم/آقای …………………………… به شماره ملی …………………………… فرزند …………………………… متولد ………………… شماره شناسنامه ……………………………

 بعنوان مدیر شعبه تعیین و آدرس شعبه عبارتست از شهرستان ………………… خیابان …………………………… کوچه …………………………… پلاک ……………… کدپستی ……………………………

به خانم/آقای …………………………… (احدی از شرکا یا مدیران یا وکیل رسمی موسسه) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء کلیه شرکا:

تذکرات:

۱- کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

۲- صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء کلیه شرکا برسد و یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت ها شده و مابقی نسخ جزء مدارک موسسه ضبط گردد.

۳- یک نسخه از مدارک شرکت (اساسنامه – تقاضانامه – صورتجلسه مجمع در خصوص تأسیس شعبه – فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه) به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد تا پس از ثبت صورتجلسه مدارک به شهرستان مربوطه برای ثبت شعبه ارسال گردد.

۴- پس از گذشت مدت زمانی مناسب به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت انجام تشریفات ثبت شعبه مراجعه شود.

۵- در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه مدارک مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

۶- صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۷- کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت می گیرد.

۸- جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

دادراه