فرق دادخواست با درخواست

  • عمومی
  • دادراه
  • No Comments
  • ۲۹ فروردین ۱۳۹۷

فرق دادخواست با درخواست

زمانی که می خواهید موضوعی حقوقی را خودتان در مراجع قضایی پیگیری کنید، یکی از اولین سوالاتی که برای شما ایجاد می شود این است که به چه شکلی باید موضوع و خواسته خود را مطرح کنید. ممکن است با مشورت با افراد حقوقی اینگونه راهنمایی شوید که دادخواست یا درخواست بنویسید. با پیگیری بیشتر احتمالاً این سوال در ذهنتان ایجاد خواهد شد که فرق دادخواست با درخواست چیست و اگر این دو با یکدیگر فرق دارند، خواسته خود را در قالب کدامیک باید مطرح کنید.

برای رسیدن به پاسخ این سوالات متن زیر را تا انتها بخوانید.

دادخواست چیست

دادخواست یکی از فرم های قضایی است که شخصی که در پی احقاق حق خود در دعاوی حقوقی مانند مطالبه طلب و مهریه است، آن را پر می کند و حق خود را بدین وسیله نزد دادگاه مطالبه می کند. دادخواست برای امور و دعاوی ترافعی (زمانی که مرافعه ای در میان است) به کار می رود و این نوع خواسته ها الزاماً باید در این فرم مطالبه شوند.

درخواست چیست

در یک تعریف کلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم می شوند، بعضی باید در فرم چاپی مخصوصی نوشته شوند و بعضی دیگر نیاز به نوشتن در فرم چاپی ندارند. حال درخواست هایی که نیاز به نوشتن در فرم چاپی ندارند، درخواست هایی هستند که در امور غیرترافعی (مرافعه ای در میان نیست) مطرح می شوند. پس درخواست به مفهوم خاصی که در حقوق به کار می رود، درخواست هایی هستند که شخص در آن انجام امر یا منع انجام امری را تقاضا می کند که در این نوع درخواست ها دعوایی مطرح نیست و شکل و قالب خاصی نیز ندارند.

با این توضیح دانستیم که دادخواست نیز نوعی درخواست است. اما درخواست به مفهوم خاص و حقوقی آن تشریفات دادخواست را ندارد. درخواست هایی که نیاز به تنظیم دادخواست ندارند، درخواست هایی هستند از قبیل درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، درخواست تحریر ترکه، درخواست تعیین قیم، درخواست مهر و موم ترکه، درخواست تامین دلیل، درخواست صدور صلح و سازش، درخواست تاخیر اجرای حکم، درخواست تقسیم ترکه یا ارث، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

در اینجا با فرق دادخواست با درخواست به صورت کلی آشنا شدید اما دقت داشته باشید که برای طرح موضوعات حقوقی در قالب های مختلف، صرف دانستن این تفاوت کلی برای طرح موضوع حقوقی توسط خود شما کافی نیست و مشورت و همراهی با وکیل برای آگاهی از دیگر تفاوت ها و رعایت تشریفات، ضروری می باشد.

اگر درباره « فرق دادخواست با درخواست » یا هر مسأله حقوقی دیگری نیاز به مشاوره حقوقی رایگان دارید به صفحه اول دادراه مراجعه نمایید.

دادراه