ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی

ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی

اگرچه به طور مشخص برای اعمالی مانند ادرار کردن و انداختن آب دهان در معابر و اماکن عمومی جرم تعریف نشده است، اما این اعمال طبق قوانین و براساس نظر مراجع و سازمان های مربوطه چنانچه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. همچنین در صورت وجود دیگر شرایط قانونی ممکن است مشمول جرایمی همچون توهین قرار گیرد.