ازدواج با برادر شوهر

ازدواج با برادر شوهر

در مناطقی از کشور، رسمی وجود دارد که نوعروس یا زنی که فرزند دارد و شوهر او فوت می کند با برادر شوهر خود ازدواج می کند. این رسم هیچ مبنای قانونی ندارد و طرفین در صورتی که تمایلی به ازدواج نداشته باشند می توانند از ازدواج خودداری کنند و افراد و نزدیکانی که آن ها را با تهدید و ضرب و جرح مجبور به ازدواج می کنند را نیز می توانند از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار دهند. حتی پس از ازدواج نیز در صورت اثبات اکراه و اجبار، ازدواج باطل خواهد شد.

دادراه