دادراه

دادراه، راه دادخواهی

مطالبه اجرت‌المثل از متصرف براساس مبایعه‌نامه عادی

این نمونه رأی تصریح می کند که : ازجمله آثار عقد بیع مالکیت مشتری نسبت به مبیع است و انتقال به‌موجب سند رسمی، صرفاً تشریفات قانونی بوده و خللی به مالکیت مشتری وارد نمی‌کند، بنابراین مشتری می‌تواند به استناد مبایعه‌نامه علیه متصرف دعوای مطالبه اجرت‌المثل طرح کند.

رابطه نامشروع زوجه و تأثیر آن بر حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت نیست.

درخواست کیفر در کیفرخواست

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه در کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم درخواست کیفر نشده باشد، دادگاه نمی تواند از این حیث مجازات تعیین کند.

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

تعیین جزای نقدی بدل از حبس بیشتر از جزای نقدی قانونی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه مجازات جرمی “حبس یا جزای نقدی” باشد، دادگاه می‌تواند جزای نقدی بدل از حبس را بیشتر از جزای نقدی قانونی تعیین کند.

مفهوم شروط بنایی(تبانی) در نکاح

این نمونه رأی تصریح می کند که : شروط بنایی یا تبانی، شروط ضمنی هستند که در عقد تصریح نمی‌شوند ولی مقصود طرفین می‌باشند برای نمونه زوجین در زمان ازدواج این قصد را دارند که طرف مقابل مبتلا به بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج نباشند.

اعتراض به آراء شوراهای حل اختلاف

این نمونه رأی تصریح می کند که : رای دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف قطعی است.

تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف عدم حضور متهم در دادرسی، دلیل بر بزهکاری وی نیست.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبتی، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی‌الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم‌علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه نمی‌باشد.

اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی خریدار می‌تواند نسبت به توقیف ملک توسط اجرای احکام دادگاه اعتراض کند که بیع ملک مقدم بر توقیف باشد.

تأثیر ازدواج مجدد زوجه متوفی بر دریافت مستمری بازماندگان

این نمونه رأی تصریح می کند که : ازدواج مجدد زوجه متوفی یا طلاق وی از همسر دوم، مانع برخورداری از حقوق مستمری همسر اول نمی‌باشد.

شخصیت حقوقی مستقل شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

این نمونه رأی تصریح می کند که : شرکت مخابرات ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و دعوی متوجه وزارت مذکور نمی‌باشد.

شرط پذیرش دعوای اعتراض ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر از رأی مورد اعتراض ثالث اصلی هیچ‌گونه ضرری متوجه معترض ثالث نمی‌شود، دعوای معترض ثالث محکوم به بطلان است. 

تمرد نسبت به مأمورین بهداشت

این نمونه رأی تصریح می کند که : تمرد نسبت به مأمورین بهداشت، مصداق بزه تمرد نسبت به مأمورین دولت است.

مرجع تصویب برقراری فوق العاده ویژه

این نمونه رأی تصریح می کند که : تشخیص و احراز شرایط و امتیازات لازم جهت برقراری فوق‌العاده ویژه از وظایف هیأت ممیزه دستگاه متبوع مستخدم می باشد و بدون مراعات مراتب فوق قابلیت شکایت در دیوان را ندارد