دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به‌جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به‌جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی‌تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک

این نمونه رأی تصریح می کند که : اشتباه در تشخیص محدوده طرح عمرانی،تأثیری در اعتبار حقوقی قراردادی که شهرداری با مالک جهت تملک ملک وی منعقد نموده است، ندارد.

وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

این نمونه رأی تصریح می کند که : رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است..

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مدعی اعسار مکلف به‌پرداخت هزینه دادرسی این مرحله بوده و لزومی به اخطار رفع نقص مجدد جهت پرداخت هزینه دادرسی نیست.

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

مرجع اصلاح و تجمیع پلاک ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است.

اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد در چک

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

اماره اصالت طرح‌های ثبت شده در اداره ثبت طرح‌های صنعتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورت ثبت قانونی طرح صنعتی در اداره ثبت طرح‌های صنعتی، اصیل بودن آن‌ها (یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح) مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح‌های صنعتی نیازمند اثبات است.

درخواست طلاق زوجه به‌جهت ازدواج موقت زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح در خصوص تحقق وکالت در طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج بدون تحصیل اجازه از زوجه، صرفاً شامل ازدواج دائم می‌شود و عقد موقت را در بر نمی‌گیرد زیرا عقد موقت عرفاً تجدید فراش تلقی نشده و منصرف از بند مذکور است.

مرجع رسیدگی به تخلفات پرسنل نظامی سپاه از درجه ستوان دوم به بالا

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به تخلفات پرسنل نظامی سپاه پاسداران از درجه ستوان دومی به بالا در صلاحیت هیأت عالی انضباطی می‌باشد.

ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده

این نمونه رأی تصریح می کند که : ضمانت اجرای اشتباه در درج نام خوانده، صدور اخطار رفع نقص است نه صدور قرار ردّ دعوی

شرایط مطالبه وجه چک تضمینی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل، وکالت‌نامه موصوف در دادگاه قابل‌پذیرش نیست بنابراین در مورد دعوی به دلیل عدم احراز سمت قرار ردّ دعوی صادر می‌شود و مورد از مصادیق صدور اخطار رفع نقص نیست.

اثبات مالکیت در شکایت انتقال مال غیر

این نمونه رأی تصریح می کند که : مالکیت شاکی در شکایت انتقال مال غیر باید محرز باشد و الا مقتضی صدور قرار اناطه جهت اثبات مالکیت است.

مجازات اشخاص زیر ۱۸ سال در بزه کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : مجازات اشخاص کلاهبردار زیر ۱۸ سال، بر اساس ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می‌شود.