دادراه

دادراه، راه دادخواهی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی می‌توان وجه چک تضمینی را مطالبه کرد که دو شرط احراز شود: نخست اینکه دارنده به تعهدات قراردادی خود عمل نموده و دوم اینکه ثابت شود صادرکننده از تعهدات قراردادی خود تخلف کرده است.

اعاده دادرسی از آراء دیوان‌عالی کشور

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه اعاده دادرسی نسبت به  احکام صادره از محاکم به عمل می‌آید و در قانون آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی از آراء دیوان‌عالی کشور پیش‌بینی نشده است بنابراین دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی از آراء صادره از شعب دیوان با تکلیفی مواجه نیست.

درخواست طلاق زوجه به دلیل ناباروری زوج

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش‌های نوین ممکن باشد.

شرایط مطالبه وجه التزام

این نمونه رأی تصریح می کند که : در‌صورتی‌ که طرفین برای انجام تعهدات متقابل در تاریخ معین، وجه التزام قرار داده باشند و فروشنده حاضر و به‌دلیل عدم حضور خریدار، گواهی عدم حضور را اخذ کرده باشد، فروشنده درصورتی مستحق دریافت مبلغ وجه التزام است که مقدمات انجام تعهد خود را (مقدمات تنظیم سند رسمی از جمله أخذ استعلام‌ها) فراهم کرده باشد.

 

تنزل ارزش پول ملی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تنزل ارزش پول ملی مانع از تحقق بزه ربا است.

ممانعت از ملاقات طفل

این نمونه رأی تصریح می کند که : ممانعت یکی از والدین از ملاقات دیگری با فرزند مشترک، مصداق بزه امتناع از دادن طفل سپرده شده نیست.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

نحوه مطالبه ثمن و غرامات به‌جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه دعوای مطالبه ثمن و غرامات به‌جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بدون طرح دعوای بطلان معامله مطرح شود، دادگاه نمی‌تواند وارد ماهیت دعوا شود و باید قرار عدم استماع را صادر کند.

اثر اشتباه در تشخیص محدوده طرح های عمرانی در اعتبار قرارداد تملک

این نمونه رأی تصریح می کند که : اشتباه در تشخیص محدوده طرح عمرانی،تأثیری در اعتبار حقوقی قراردادی که شهرداری با مالک جهت تملک ملک وی منعقد نموده است، ندارد.

وصف رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

این نمونه رأی تصریح می کند که : رأی دادگاه درخصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است..

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، مدعی اعسار مکلف به‌پرداخت هزینه دادرسی این مرحله بوده و لزومی به اخطار رفع نقص مجدد جهت پرداخت هزینه دادرسی نیست.

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

مرجع اصلاح و تجمیع پلاک ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است.

اثر خط زدن عبارت به حواله‌کرد در چک

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که صادرکننده عبارت به حواله‌کرد را خط بزند، چک، دیگر به واسطه ظهرنویسی قابل انتقال نیست.

اعتراض دستگاه‌های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعتراض دستگاه‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

اماره اصالت طرح‌های ثبت شده در اداره ثبت طرح‌های صنعتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورت ثبت قانونی طرح صنعتی در اداره ثبت طرح‌های صنعتی، اصیل بودن آن‌ها (یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح) مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح‌های صنعتی نیازمند اثبات است.