دادراه

دادراه، راه دادخواهی

موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

این نمونه رأی تصریح می کند که : جبران خسارت ناشی از جرایم عمدی منصرف از وظایف صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

ماهیت بزه تصرف عدوانی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تصرف عدوانی مصداق بزه مستمر است.

خواهان دعوای اعلام حجر

این نمونه رأی تصریح می کند که : خواهان نمی‌تواند اعلام حجر خود را از دادگاه درخواست کند زیرا در زمره‌ی اشخاصی محسوب نمی‌گردد که مجاز به اطلاع‌رسانی و اقدام قانونی جهت صدور حکم حجر و به تبع آن تعیین قیم و … محسوب گردد.

تعریف بزه توهین

این نمونه رأی تصریح می کند که : توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد؛ با عدم ظهور الفاظ، توهین محقق نمی گردد.

نگه‌داری مشروبات الکلی دست‌ساز

این نمونه رأی تصریح می کند که : نگه داری مشروبات الکلی دست ساز به دلیل ارزش تجاری نداشتن، جزای نقدی ندارد.

مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تخلفات ساختمانی فاقد وصف کیفری است و مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

شرط پرداخت خسارت دادرسی از طرف خوانده

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه علت طرح دعوی اقدامات خوانده نباشد و خواهان با استفاده از امتیاز قانونی دعوی را طرح نموده باشد امکان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد. 

تأثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی

این نمونه رأی تصریح می کند که : وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی‌گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی‌تواند موجب بطلان معامله گردد. 

این نمونه رأی تصریح می کند که : مطالبه مهریه از اجراییه ثبت، مانع مطالبه مهریه از دادگاه نیست.

حکم به مجازات تکمیلی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مجازات تکمیلی تنها زمانی تحمیل می‌شود که دادگاه حداکثر مجازات اصلی را کافی به مقصود نداند.

دادگاه‌های حیوان در منزل مسکونی

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه‌های گربه در منزل مسکونی، مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

مرجع رسیدگی به احراز تقصیر و ورود خسارت مالی در دعوای علیه دولت

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی ورود خسارت بر اموال توسط دولت به دلیل لزوم احراز تقصیر و احراز ورود خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

مرجع رسیدگی به دعوای ابطال تصمیم شهرداری در خصوص عوارض

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوای ابطال تصمیمات شهرداری در خصوص اخذ عوارض در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

فرجام‌خواهی از دعوای ابطال تقسیم‌نامه

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوی ابطال تقسیم‌نامه از جمله دعاوی غیرمالی است و جزو هیچکدام از دعاوی غیرمالی قابل فرجام‌خواهی نیز نیست.

ارزش اثباتی قسامه

این نمونه رأی تصریح می کند که : قسامه صرفاً جنبه خصوصی بزه را اثبات می‌کند.

مقدمات رسیدگی به بزه افترا

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به بزه افترا، مستلزم سبق رسیدگی قضایی به امر نسبت داده شده است.