دادراه

دادراه، راه دادخواهی

عدم کفایت صدور کیفرخواست برای محکومیت متهم

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف شکایت شاکی و صدور کیفرخواست، مثبت وقوع بزه نیست.

تعدد معنوی در ارتکاب تهدید از طریق مزاحمت تلفنی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تهدید از طریق مزاحمت تلفنی، فعل مجرمانه واحد محسوب می شود.

رد مال در بزه سرقت

این نمونه رأی تصریح می کند که : در بزه سرقت، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است.

درخواست ابطال پایان‌کار صادره از شهرداری

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به‌خواسته ابطال و اصلاح پایان‌کار صادره از سوی شهرداری را ندارد.

برقراری مستمری ازکارافتادگی

این نمونه رأی تصریح می کند که : برقراری مستمری ازکارافتادگی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)

این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلاً یا در قالب عقد بیع نمی‌تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاماً در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

ورود خسارت ناشی از وجود گودال بدون علامت و مانع

این نمونه رأی تصریح می کند که : جبران خسارت ناشی از وجود گودال بدون مانع و علامت در سطح خیابان‌های شهر، به عهده شخص یا سازمانی است که گودال را ایجاد کرده و مسئولیتی متوجه شهرداری نیست.

مطالبه حقوق زارعانه

این نمونه رأی تصریح می کند که : حقوق زارعانه باید مبنای قانونی یا عرفی داشته باشد و صرف تصرف در ملک غیر و کشت و زرع در آن، حق زارعانه ایجاد نمی‌کند.

شرط لازم در تحقق بزه جعل

این نمونه رأی تصریح می کند که : قابلیت ایراد ضرر به شاکی شرط لازم برای تحقق بزه جعل است.

تأثیر عدم امضای تمامی شروط ضمن عقد نکاح

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف امضای صدر بند ۲ شروط ضمن عقد نکاح در خصوص اعطای وکالت به زوجه جهت طلاق و عدم امضای یکایک مصادیق دوازده‌گانه شروط ضمن عقد نمی‌تواند مفید اعطای وکالت در طلاق در مصادیق امضا نشده باشد.

تبدیل وضعیت مربیان پیش‌دبستانی شرکتی به قراردادی

این نمونه رأی تصریح می کند که : از آنجا که شغل مربی پیش‌دبستانی از مشاغل ذاتاً دائمی، حساس و حاکمیتی است، استخدام در آن به صورت شرکتی فاقد وجاهت و آموزش و پرورش مکلف به تبدیل وضعیت مربیان پیش‌دبستانی شرکتی به قراردادی است

تعیین عنوان اتهام در دادگاه

این نمونه رأی تصریح می کند که : دادگاه می‌تواند عنوان اتهامی در کیفرخواست را تغییر دهد.

نقص مدارک پیوست دادخواست به دلیل غیر خوانا بودن

این نمونه رأی تصریح می کند که : غیر خوانا بودن مدارک پیوست دادخواست از موارد صدور اخطار رفع نقص است و صدور قرار ابطال دادخواست به این دلیل فاقد وجاهت است.

مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان شرکت‌های دولتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مستخدمین مشمول مقررات شرکت های دولتی در صورت تضییع حقوق استخدامی خود می توانند ابتدا شکایت خود را در شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طرح و در صورت عدم احقاق حقوق فرضی به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.

اثر اشتباه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدید‌نظر‌خواهی در اخطاریه رفع نقص

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر دفتر دادگاه در تعیین میزان هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در اخطاریه رفع نقص مرتکب اشتباهی شود، قرار ردّ دادخواستی که به دلیل عدم رفع نقص صادرشده است صحیح نبوده و از موجبات نقض قرار مذکور در دادگاه تجدیدنظر است.

مسئولیت شرکای جرم در رد مال

این نمونه رأی تصریح می کند که : شرکای جرم سرقت متضامناً مسئول رد مال هستند.