دادراه

دادراه، راه دادخواهی

اثر ارتباط کامل دعاوی بر فرجام‌خواهی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چنانچه دو دعوی با همدیگر ارتباط کامل داشته و یکی قابل فرجام‌خواهی و دیگری غیر قابل فرجام باشند، فرجام‌خواهی از یکی موجب می‌شود که دعوای دیگر هم به تبع آن قابل فرجام شود.

نحوه فروش خانه های سازمانی احداثی در اراضی موقوفه

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعیانی خانه های سازمانی که در اراضی موقوفه احداث شده‌اند، پس از کسب موافقت متولی موقوفه به فروش خواهند رسید.

شرایط ابطال معامله به‌قصد فرار از دین

این نمونه رأی تصریح می کند که : معامله به‌قصد فرار از دین زمانی محقق می‌گردد که با مطالبه دائن و منحصر بودن دارایی مدیون به مورد معامله، دارایی دیگری از مدیون برای استیفاء دین وجود نداشته باشد.

تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه

این نمونه رأی تصریح می کند که : تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه، بر خلاف مفاد ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و مفاد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ است.

تصریح دادگاه به‌عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور

این نمونه رأی تصریح می کند که : اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به‌صراحت دادگاه به‌عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رأی را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل

این نمونه رأی تصریح می کند که : استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌الملل (ترمینیشن)، مصداق بزه رایانه‌ای است.

تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک‌ها

این نمونه رأی تصریح می کند که : به دلیل فعالیت کشوری بانک‌ها، عوارض صنفی و کسب‌، ‌پیشه‌ و تجارت به فعالیت بانک‌ها تعلق نمی‌گیرد.

خرید چک‌ وعده‌دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک

این نمونه رأی تصریح می کند که : خرید چک‌ وعده‌دار به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در چک (تنزیل چک) مصداق ربا نیست.

ارجاع قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل‌اختلاف به دیوان‌عالی کشور

این نمونه رأی تصریح می کند که : قرار عدم صلاحیت صادره از سوی شوراهای حل اختلاف، به‌علت عدم صدق عنوان قرار عدم صلاحیت بر آن و عدم ذکر نام شورا در عداد مراجعی که قرار عدم صلاحیت آنها قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور می‌باشد، قابل طرح و اظهارنظر در دیوان‌عالی کشور نیست.

ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا.

ابطال طرح تفصیلی جدید شهر

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به خواسته ابطال و نقض طرح تفصیلی شهر که دایره شمول آن فراتر از چند شخص معین است، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می‌باشد.

اولویت در اخراج کارگران

این نمونه رأی تصریح می کند که : با توجه به حق مکتسب کارگر ثابت و دائمی و با سابقه بالاتر، در صورت نیاز به تعدیل نیرو در کارگاه به دلیل مشکل مالی، کارفرما باید با نظر اداره کار و رعایت قانون، به جای اخراج کارگران باسابقه، از به کارگیری کارگران جدیدالورود و یا تمدید قرارداد با کارگران موقت خودداری نماید.

شرایط صدور حکم در دعاوی تصرف

این نمونه رأی تصریح می کند که : در دعاوی تصرف، احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده شرط رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه است. 

تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان‌آور

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورت تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل از سوی کمیته استانی، درخواست بازنشستگی عادی مستخدم موجب تضییع حقوق مکتسبه وی در مطالبه تغییر به وضعیت بازنشستگی مشاغل و سخت و زیان‌آور نمی‌باشد.

بانک صادرات

این نمونه رأی تصریح می کند که : بانک صادرات در زمره بانک‌های خصوصی بوده و لذا شکایت از آن در دیوان قابل استماع نمی‌باشد.

مهلت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

این نمونه رأی تصریح می کند که : شاکی باید قبل از اعلام ختم رسیدگی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم کند.