دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ثبت شرکت ها بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها

احتراماً خواهشمند است اجازه فرمایید بر اساس ماده ۲۶ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها دفتر شرکت …………………………… سهامی خاص که تحت شماره

نمونه درخواست اعلام موجودیت شرکت سهامی خاص به وزارت امور خارجه جهت تایید ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

احتراماً خواهشمند است مراتب عدم انحلال شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… را به وزارت امور خارجه

نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامدارن شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… شناسه ملی …………………………… جهت تشکیل  مجمع عمومی فوق العاده

نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه یا بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص

آگهی دعوت سهامداران شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… شناسه ملی …………………………… جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

نمونه آگهی حق تقدم افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

آگهی حق تقدم شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… شناسه ملی …………………………… به اطلاع کلیه سهامداران شرکت …………………………… سهامی

نمونه لیست سهامداران شرکت سهامی خاص

لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا (عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) مورخ …………… شرکت

نمونه صورتجلسه تعهدنامه هیئت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید

احتراماً هیئت مدیره شرکت …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… شناسه ملی ……………………………

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با

نمونه صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… و شناسه ملی …………………………… مورخ …………… ساعت ……… با حضور (کلیه

نمونه صورتجلسه هیئت تصفیه شرکت سهامی خاص

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله …………………………… به شماره ثبت …………………………… و شناسه ملی …………………………… در حال تصفیه در ساعت ………… و مورخ …………… در محل قانونی

نمونه صورتجلسه انتخاب مدیران و نظار تصفیه شرکت سهامی خاص

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………………………… به شماره ثبت …………………………… و شناسه ملی …………………………… در حال تصفیه در ساعت ……………  مورخ ………………… در محل قانونی شرکت (اگر جلسه

نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص

جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………… به شماره ثبت …………………………… در ساعت …………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضاء هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… در ساعت ………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج

عمومی ۱۸ آبان ۱۳۹۶

پیامک قرار نهایی صادر شد

پیامک قرار نهایی، پیامکی است که به مخاطبی که در مراجع قضایی پرونده دارد، ارسال می‌شود و در واقع با دریافت پیامک قرار نهایی مخاطب مطلع می شود که بازپرس، دادیار یا قاضی یک قرار نهایی در پرونده ای که در حال رسیدگی است صادر کرده است.

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… شناسه ملی …………………………… در ساعت …………… مورخ ………………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت ……………… مورخ ………………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه»

1234621622