دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند ر. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …- ۹۲/۱۲/۲۶ عهده بانک صادرات به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛ با التفات به جامع محتویات پرونده و شکایت دارنده چک آقای الف.ع. و فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران و این که متهم علی رغم وصف ابلاغ قانونی به آدرس بانکی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی معمول ننموده است و با توجه به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی به نظر دادگاه ثابت و مسلم است و با انطباق موضوع با مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت مشار الیه به تحمل دو سال حبس تعزیری

نمونه رای حمل مشروبات الکلی

در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند م.، اهل تهران، ۴۷ ساله، آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر موضوع کیفرخواست به شماره ۹۶۸-۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه، این دادگاه با عنایت به گ.م. و اقرار صریح متهم بزهکاری وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۷۰۲ اصلاحی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۸ و با رعایت بند ج ماده ۲۱۵ و مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ از قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد با توجه به فقدان سابقه کیفری و در اجرای بند پ و ت از ماده ۴۰

نمونه رای ترک انفاق

در خصوص اتهام آقای م.ر. فرزند ذ، دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم ر.ق. فرزند ع.؛ دادگاه توجهاً به کیفرخواست صادره و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به ماده ۸۶۸ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند الف ماده ۳۷

نمونه رای تغییر کاربری

در خصوص اتهام آقای م.ت. فرزند ع.، اهل ورامین و فاقد سوء پیشینه کیفری، دایر به تغییر کاربری اراضی زراعی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع (۱۲ متر مربع بنای ساختمانی و ۳۶ متر مربع مساحت زیر دیوار) واقع در پلاک ثبتی … اصلی روستای حصارک بر حسب شکایت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن. به شرح شکوائیه، نظر به تحقیقات معموله و اظهارات و دفاعیات موجه و منطقی مشتکی عنه در محکمه بدین توضیح که: در سال ۱۳۸۹ درختان میوه از قبیل هلو، سیب و… در زمین کاشتم و برای محافظت درختان از اذیت گوسفند و خراب شدن درختان، دور آن را دیوار کشیدم و اتاقی که پدربزرگ بنده درست کرده است حدود ده سال قبل، بنده سقف آن را ایرانیت ریختم و در آن فرغون و پمپ و وسایل آبیاری و کشاورزی می گذارم. و عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری

نمونه دادخواست ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه توسط طلبکار با سند رسمی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند رسمی …. به تاریخ ….. از شادروان خانم / آقای …. به شماره شناسنامه …. متولد ….. صادره از ….. طلبکار می باشم. ایشان به علت …… در تاریخ …… به رحمت خدا رفتند. در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف ورثه می باشد. اینجانب با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره … عهده بانک تجارت از جاری … به مبلغ ۹۶ میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، مستفاد از مواد ۱۸۱ و ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنداً به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری

نمونه رای تحصیل مال از طریق نامشروع

در خصوص شکایت آقایان پ. و ع. هر دو ب. فرزند ن. با وکالت خانم ف.م. علیه م.خ. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع حسب کیفرخواست صادره ۷۲۶۹-۹۱ از دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر به اظهارات شاکیان و وکیل ایشان مبنی بر وصول مطالبات آن ها از سوی متهم بدون اجازه و با جعل عنوان به طور شفاهی مبنی بر نماینده شرکت و ارائه رسیدهای از سوی مشتریان مبنی بر پرداخت وجه به متهم دادگاه با توجه به دفاعیات متهم بر عدم وصول مطالبات شرکت از مشتریان و عدم امضاء رسیدهای ارائه شده توسط متهم که قابل استناد و انتساب به وی را داشته باشد و رد اظهارات مشتریان و عدم وجود دلیل بر جعل عنوان، صرف دروغ گویی با فرض وصول وجه نمی تواند دلیل بر ارتکاب بزه معنونه باشد و چنانچه متهم اجازه وصول وجه از سوی شاکیان را نداشته پرداخت دین از سوی مشتریان بدون اذن موجبات برائت ذمه آن ها را در قبال شاکیان فراهم نمی کند، لذا با توجه به انکار متهم و دفاعیات موجه وی عمل انتسابی به وی در قبال شاکیان جرم نبوده

نمونه رای تهدید

در مورد اتهام آقای ح. دایر بر ارتکاب بزه تهدید موضوع شکایت آقای م. با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دلایل مندرج در کیفرخواست صادره از … و نیز مفاد اظهارات طرفین و نیز گواه به شرح صورت‌مجلس مورخ ۲۷/۹/۹۱، اتهام تهدید را ثابت می‌داند و به استناد به ماده ۶۶۹ از قانون مجازات اسلامی با اعمال بند دوم ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس محکوم می‌شود. در مورد اتهام افترا

نمونه دادخواست ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اجازه ازدواج به علت عدم امکان گرفتن اذن از ولی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ … با شماره شناسنامه ……… صادره از ….. متولد شده ام و در شرایط مناسبی از رشد سنی هستم. در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به پدرم امکان ازدواج برایم فراهم نیست. نظر به اینکه آقای … فرزند … متولد … دارای مذهب … و دارای مدرک تحصیلی … و مشغول به کار در … هستند و خواهان ازدواج با اینجانب می باشند، تحقیقات محلی لازم صورت گرفته و به لحاظ شخصیتی و خانوادگی شایستگی کامل ایشان جهت ازدواج با بنده

نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

در خصوص دعوی خواهان خانم م.د. فرزند ه. به طرفیت آقای ح.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه و شناسنامه با این توضیح که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعاً و قانوناً بر عهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارها را در منزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده است و حال که بین آن ها اختلاف ایجاد شده است

نمونه رای مطالبه وجه چک

در مورد دعوی آقای م.ج. با وکالت آقای الف.ق. و الف.ر. به طرفیت آقای ح.پ. مطالبه وجه یک فقره چک ۹۱۸۰۰۰ به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه وکیل خواهان با ارائه گواهی شماره ۹۲۰۰۹۵۸۱ مورخ ۹۲/۸/۱۱ اداره چهارم اجرای اسناد رسمی اعلام نمودند که در اجرای اسناد رسمی واحد اجرائیات در مورد همین چک اقدام به طرح دعوی و صدور اجرائیه نمودند و نظر به این که طرح دعوی همزمان از دو مرجع قانونی و مطالبه وجه یک چک در دو مرجع صحیح نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در موقعیت کنونی موافق قانون ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نمونه رای معامله به قصد فرار از دین

در خصوص واخواهی آقای ب.م. و خانم ب.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶۰۰۸۲۵ مورخ ۹۲/۸/۲۷ این شعبه که به موجب آن واخواهان به اتهام معامله به قصد فرار از دین (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی تفکیکی شماره ۰۰۰/۳۵ اصل مفروزی و مجزی از پلاک … فرعی) هر یک از آنان به تحمل یک سال حبس محکوم شدند؛ با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل متهمین و صرف نظر از این که مسکن مورد نیاز از مستثنیات دین بوده قابل توقیف و فروش نمی باشد با توجه به ارائه مدارک و دلایل مالکیت که دلالت به وجود اموال دیگری که امکان وصول دین شاکی از آن ها دارد و شاکی نیز وجود اموال مذکور را تایید نموده است

نمونه رای جعل و استفاده از سند مجعول

در خصوص اتهام آقای ع.الف. فرزند ح.، متولد ۱۳۵۳، اهل استان فارس و ساکن فردیس و آزاد به قید کفالت با وکالت آقایان ر.ع. و ق.ف. وکلای دادگستری دایر بر جعل امضاء شاکیه خانم ز.ح. در اوراق بانکی مربوط به اخذ تسهیلات خرید خودرو از بانک ملی شعبه پرند و استفاده از اسناد مجعول مذکور با ارائه آن اوراق به بانک مربوطه موضوع شکایت خانم ز.ح. با وکالت آقایان م.و ع.ص. وکلای دادگستری دادگاه از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم شکایت شاکیه، ملاحظه تصاویر اوراق و اسناد مربوطه ارسالی از سوی بانک ملی شعبه پرند، اظهارات آقای م.م. معاون وقت بانک ملی شعبه پرند راجع به ارائه اوراق مربوط به اخذ تسهیلات به متهم جهت اخذ امضاء از همسرش در منزل و اظهار و اقرار صریح متهم

استفاده از روش های جایگزین حل و فصل اختلافات “میانجیگری ” در نفت و گاز با مطالعه موردی دعاوی زیست محیطی ناشی از فعالیت های نفتی در نیجریه

این مقاله در دو فصل به بررسی شیوه های حل و فصل اختلافات جایگزین به ویژه میانجیگری می پردازد.

فصل اول ضمن معرفی شیوه های ADRتعریف آن ها و به ویژه میانجیگری می پردازد ,تاریخچه و موثر بودن میانجیگری, اهداف و معیارهای مناسب جهت استفاده ازآن در اختلافات نفت وگاز پرداخته ,مزایا و معایب میانجیگری بررسی می شود.

در فصل دوم, به این نکته پرداخته می شود که چرا اختلافات محیط زیستی ناشی از فعالیت شرکت های نفتی از طریق میانجیگری بهتر حل و فصل می شود و با تمرکز بر نیجریه به واسطه در دست بودن داده ها مسایل مرتبط با میانجیگری در آن منطقه بررسی می شود و دستور العمل هایی که برای استفاده موفق از میانجیگری زیست محیطی ناشی از فعالیت های نفتی

مکانیسم حل و فصل اختلافات جایگزین در بخش انرژی بویژه حوزه نفت و گاز و حمایت از سرمایه‌گذار تحت معاهده منشور(ECT)

این مقاله بررسی جامع مکانیسم های حل اختلافات جایگزین در بخش انرژی را ارائه می دهد و با تعریف کردن اصطلاحات «بخش انرژی» و «اختلافات» آغاز می‌شود.

این مقاله به دو فصل تقسیم شده است.

فصل اول اشاره به اختلافاتی دارد که ممکن است در بخش انرژی ایجاد شود و مکانیسم حل اختلافات آنها این فصل با نشان دادن اختلافاتی که ممکن است در بخش انرژی بوجود آید، آغاز می‌شود و پیچیدگی آن‌ها را توضیح می دهد. این مطالعه همچنین تکنیک های حل اختلافات جایگزین را که بیشتر مورد استفاده شرکت کنندگان در صنعت نفت و گاز (با مزایا و معایب آن‌ها) است، مورد تحلیل قرار میدهد. افصل دوم اختصاص داده شده به حمایت از سرمایه‌گذاری که تحت معاهده منشور انرژی است. این بخش با اشاره به ECT(معاهده منشور انرژی) شروع می‌شود و به صورت دقیق تر به اهداف آن اشاره می‌کند. این مطالعه نیز موضوع ارتقا، حفاظت و بهبود سرمایه‌گذاری را با اشاره به مقررات ECT(معاهده منشور انرژی) که چنین حمایتی را فراهم می‌کند، پوشش می دهد. یک تجزیه و تحلیل جامع از ماده ۲۶ ECT

نمونه رای خلع ید

در خصوص دعوی خواهان ها ۱- م.ک. ۲- ز.ک. به طرفیت خوانده د.ک. با وکالت ص.گ. به خواسته خلع ید از قطعه ۱۵۳ تفکیکی پلاک ثبتی ۱۲۰۲ فرعی از ۱۶۰ اصلی ۲- اجرت المثل ایام تصرف از ابتدای ۹۱ لغایت زمان صدور اجرای حکم هریک از خواسته ها مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از هرگونه فعالیت و انتقال دادگاه با عنایت به اینکه خواهان ها در جلسه دادرسی به صراحت اعلام نموده اند که پلاک ثبتی موصوف بنام پدرمان می باشد و نظر به اینکه رسیدگی به خواسته های موصوف مستلزم احراز مالکیت رسمی می باشد لذا در طرح و تقدیم دعوی ترتیبات قانونی عمل نشده است