دادراه

دادراه، راه دادخواهی

عمومی ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دادخواست چیست

بسیاری از افراد زمانی که می خواهند موضوع و مشکل خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند، به طور مثال می خواهند طرف قراردادشان را ملزم به انجام تعهدات کنند یا پولی را که به اشتباه واریز کرده اند پس بگیرند و یا در پی مجازات سارق اموالشان

عمومی ۲۳ آذر ۱۳۹۶

کیفرخواست چیست

شاید با دیدن کلمه کیفرخواست این تصور اشتباه و ابتدایی در شما ایجاد شود که حکم به کیفر و مجازات صادر شده است و فرصتی نیز برای اعتراض باقی نمانده است و شما یا طرف مقابلتان کیفر و مجازات خواهید شد. هرچند که واژه کیفرخواست همانطور که پیداست خبر از کیفر

عمومی ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پرونده مختومه شد

با دیدن جمله « پرونده مختومه شد » به احتمال زیاد این سوالات در ذهن شما ایجاد شده است که آیا رسیدگی به پرونده به طور کلی به پایان رسیده و دیگر امکان رسیدگی وجود ندارد؟ آیا رای به نفع من صادر شده است

نمونه صورتجلسه انحلال موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا

نمونه صورتجلسه تاسیس شعبه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد

نمونه صورتجلسه تغییر اساسنامه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره  …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه

جمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا

نمونه صورتجلسه تغییر نام موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه تغییر محل موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره موسسه

اعضای هیئت مدیره موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت ………… مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه

مجمع عمومی موسسین موسسه …………………………… در ساعت …………… مورخ …………… با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل:
ابتدا آقای / خانم …………………………… به سمت رئیس مجمع، آقای / خانم …………………………… به سمت ناظر مجمع