دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام م.ر. فرزند ح. که با قرار کفالت آزاد می باشد دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های ۱-۷۸۹۰۴۱/۰۱۱ مورخ ۰۱/۱۰/۹۲ عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد و هزار ریال ۲-۷۸۹۰۵۵/۰۱۱ مورخ ۱۷/۹/۹۲ عهده بانک سپه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال ۳-۷۸۹۰۴۹/۰۱۱ مورخ ۴/۱۰/۹۲ عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال با توجه به شکایت م.ک. فرزند خ. تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستنداً به مواد ۳ و بند ب ماده ۷ و ماده ۲۲ قانون صدور چک

نمونه رای تنفیذ فسخ قرارداد

در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخه ۱۳۹۰/۹/۲۰ و مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده است با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنابر مراتب مذکور دعوی

نمونه رای مطالبه خسارت تاخیر تادیه

در خصوص دعوی خواهان ک.م. به طرفیت م.د. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ لغایت صدور حکم نسبت به رد مال محکوم به دادنامه های کیفری پیوست دادخواست، که خوانده به اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر، محکومیت حاصل نموده است؛ نظر به اینکه موضوع محکوم به دادنامه قطعی مستند دعوی خواهان، دین نیست؛ با توجه به اینکه حسب دادنامه کیفری صادره، آنچه که به موجب قانون برای ارتکاب بزه کلاهبرداری پیش بینی گردیده، همان موضوع مجازات بوده که مورد حکم دادنامه کیفری قرار گرفته که موضوعاً ناشی از دین نبوده تا از مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد، لذا خواسته خواهان از مصادیق ماده مذکور نیست

نمونه دادخواست ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به دلیل ضرب و جرح

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …… مورخ …… دفترخانه شماره ….. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ایم. ثمره ازدواج در طول مدت ….. فرزند دختر/پسر / بدون فرزند می باشد. ایشان در طی زندگی مشترک مرتکب رفتارهای هراس انگیز

نمونه رای الزام به تحویل مبیع

در خصوص دعوی آقای الف.الف. با وکالت آقای ع.الف. و ب.ب. به خواسته الزام به تحویل مبیع به شماره پلاک ثبتی ۹۲ اصلی دو هزار متر مربع؛ نظر به کپی قرارداد عادی ۹۱/۶/۵ قبول امضاء ذیل آن توسط خوانده که دلالت بر ابتیاع دو هزار متر مربع زمین مشاع داشته و عدم پرداخت ثمن معامله که موجل بوده مانع از تحویل مبیع نمی باشد با این وصف خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستنداً به بند ۳ ماده ۳۶۲ و ۳۳۸ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تحویل دوهزار

نمونه رای حضانت

در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد ۱۳۸۵/۵/۳۰ به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۲/۱۱/۱۳ و با توجه به اینکه طبق تصویر مصدق شناسنامه خوانده که ارائه شد وی ازدواج دائم نموده و لایحه وکیل خوانده که موضوع صوری بودن آن را مطرح نموده مستدل نیست

نمونه رای ضرب و جرح

در خصوص اتهام ۱- م.الف. فرزند پ. دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو و ۲- م.الف. فرزند پ. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی که نامبردگان آقای ع.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نمودند ۳- ف.ز. فرزند ف. با وکالت ح.ن. و ۴- م.ز. فرزند ط. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با عنایت به شکایت نامبردگان علیه یکدیگر و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات محلی انجام شده و مودای اظهارات شهود و مطلعین و گواهی های پزشکی قانونی و نحوه دفاع متهمان و سایر قرائن و امارات موجود که حکایت از وقوع درگیری بین متهمان دارد بزهکاری آنان محرز است. لهذا دادگاه به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (در خصوص متهم ردیف اول) و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ همان قانون

نمونه رای معامله معارض

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعاً به مساحت ۱۰۶۵ متر مربع تحت پلاک … فرعی از ۴ اصلی و پلاک … فرعی از ۴ اصلی به مساحت ۴۲۴/۵ متر مربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این که معاملات صورت گرفته از سوی متهم در خصوص ملک متنازع فیه یکی از طریق اسناد عادی

نمونه دادخواست ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. خوانده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در شرکتی خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدند

نمونه شکواییه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

نمونه شکواییه لواط به عنف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دعوی خواهان م.م. با وکالت ب.ش. به طرفیت خوانده م.غ. به خواسته تمکین از خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی، توجهاً به جامع محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی طرفین به شماره ثبت ۷۰۶۵ – ۹۱/۱۲/۲۵ که ضم پرونده و وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز و مسلم است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موجهی که موجب از هم گسیختن دلایل خواهان گردد از خود به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی

عمومی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دعوی خواهان ح.س. به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶ مورخه ۹۲/۴/۲۶ صادره از ناحیه این دادگاه نظر به اینکه اصل بر ملائت است و اعسار امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد از طرف دیگر شهادت نامه تنظیمی که مطابق ماده ۵۰۶ تنظیم نشده و در آن مبلغ هزینه دادرسی تعیین نشده است و مؤدای شهادت شهود و قطع و یقین بر ثبوت اعسار خواهان

نمونه رای ابطال شناسنامه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه ۸۱۹ با تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از

نمونه قرارداد ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه قرارداد بین شرکت های بازاریابی شبکه ای و بازاریابان

۱- موضوع قرارداد
انجام تبلیغات حرفه ای و ارائۀ خدمات مشاوره برای شرکت به منظور معرفی و شناساندن محصولات شرکت و بازاریابی و جذب افراد علاقمند به منظور ارتقاء فروش و سوددهی شرکت.

۲- مدت قرارداد

از تاریخ امضاء به

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام آقای ب.م. فرزند الف. متولد۱۳۴۴ مدیر مسئول خبرگزاری…، اهل ابهر، مقیم تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطلبی تحت عنوان «از کجا معلوم که س.ب. نباشد» در سایت… موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۶۸۷۰۰۰۱۲۷ صادره از دادسرای کارکنان دولت، دادگاه با امعان نظر در جمیع اوراق و محتویات پرونده، اعلام جرم دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

نمونه اظهارنامه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی

مخاطب محترم خانم / آقای

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود:

همانطور که مستحضرید اینجانب طبق مبایعه نامه عادی مورخ … یک واحد آپارتمان / یک باب منزل مسکونی را به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ………………….. و به مبلغ ……. از شما خریداری نموده ام. مبلغ …. ریال از ثمن معامله را پرداخت کرده ام