دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری شرکت سهامی خاص (موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… به ساعت ……………… مورخ ………………با حضور(کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت …………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضاء در محل

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت ……………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ……………… ساعت …………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکاء در محل قانونی شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ……………… ساعت ………………با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل

نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ………………… ساعت ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص

جلسه هیات مدیره شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… با (حضور کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) اعضاء در

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………………… در تاریخ ………………… ساعت ……………….. با (حضور کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص (در صورتی که وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد)

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت»

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد»

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………………………….. در تاریخ …………….. ساعت …………….. با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت سهامی خاص

جلسه هیات مدیره شرکت …………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه»

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ …………………… ساعت ………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت»

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی خاص برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت …………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره در تاریخ …………………… ساعت ………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج

مسئولیت مدنی قاضی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مسئولیت مدنی قاضی در قبال صدور آراء قضایی مستلزم اثبات قبلی تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است و دعوی که قبل از صدور رأی از آن مرجع، طرح گردد قابل استماع نیست.

عدم‌ استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری

این نمونه رأی تصریح می کند که : ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.