دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه رای نفقه معوقه

در خصوص دعوی خانم ر.غ. فرزند ر. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند الف. به خواسته نفقه معوقه از تاریخ ۱/۹/۸۷ لغایت صدور حکم اختصاراً بدین توضیح که خواهان اظهار می دارد: اینجانب همسر قانونی و شرعی خوانده می باشم از زمان ازدواج تاکنون از پرداخت نفقه امتناع کرده و شهود خودم را نیز تعرفه کردم. خوانده نیز حضور دارند اظهار می دارد: در مدت ازدواج کلیه هزینه های زندگی اعم از مسکن و غدا و رفت و آمد و هزینه های دیگر در حد توان خود که کارمند صدا و سیما هستم پرداخت کردم. با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه و ملاحظه فتوکپی مصدق شناسنامه و سند نکاحیه مندرج در پرونده و استماع شهادت

نمونه رای طلاق توافقی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اقای محمد با وکالت آقای … به طرفیت خانم سحر بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره … حوزه ثبت ساری علقه زوجیت بین طرفین محرز می باشد دادگاه نظر به اصرار زوجین به طلاق و ملاحظه نظریه واحد مشاوره و عدم تاثیر نصایح دادگاه جدایی زوجین را به مصلحت آنان دانسته

نمونه رای ترک انفاق

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ۱- ه.ی. ۲- الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۲۱ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه اش خانم ل.ع. به شرح مندرجات رای مذکور به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره ۹۲/۱۰د/۲۲۲-۲۵/۸/۱۳۹۲ (۵۳۳) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸ تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد

نمونه رای خلع ید

رای

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم ص.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۴/۹/۹۲ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ص. با وکالت خانم الف. به طرفیت آقای ر.پ. به خواسته محکومیت خوانده به خلع ید از مکان مذکور و پرداخت خسارت به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸

نمونه قرارداد ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد گچ کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………. فی مابین شرکت ………………… به نمایندگی …………………. تلفن …………………… به آدرس ………………………………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………………. فرزند …………………… به شماره شناسنامه …………………… صادره از ……….. تلفن ………………….. به آدرس ….

نمونه دادخواست ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب تصویر مصدق …. فقره چک به شماره / شماره های ….. مورخ ….. عهده بانک …… شعبه …… شهرستان ….. اینجانب مبلغ …… ریال از خوانده طلبکار می باشم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند

نمونه قرارداد ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تامین نیروی انسانی

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ………………………………که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و آقای/خانم ………………… به نمایندگی آقای/ خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… تلفن ……………………آدرس ……………………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظـور انجام موضوع قرارداد منعقد می گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی

نمونه دادخواست ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه (به علت بیماری زوج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …… شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ثمره این ازدواج در طول مدت … تعداد …. فرزند دختر / پسر می باشد. متاسفانه خوانده به موجب گواهی پزشکی قانونی شماره …. مورخ …. به بیماری صعب العلاج …. دچار شده اند که اقدامات درمانی در خصوص رفع بیماری ایشان موثر واقع نگردیده است

نمونه قرارداد ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد محوطه سازی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. تلفن ………………. به آدرس ………………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای/خانم ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………… تلفن ……………. به آدرس ………………………….. از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات

نمونه دادخواست ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه عادی در تاریخ ….. توسط ……… با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح موقت یکدیگر با مهریه ….. درآمدیم. حاصل این ازدواج در طول مدت …. تعداد …. فرزند ….. دختر/پسر می باشد. با توجه به این که صدور شناسنامه برای فرزند/ فرزندان نیاز به ثبت واقعه نکاح دارد، خوانده پس از گذشت مدت …. به دلایل نامعلومی به ثبت واقعه نکاح اقدام نمی کنند وعدم ثبت نکاح می تواند پیامدهای زیان آور متعددی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به شرح خواسته

نمونه دادخواست ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه عادی در تاریخ ….. توسط ……… با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح دایم/موقت یکدیگر با مهریه ….. درآمدیم. حاصل این ازدواج در طول مدت …. تعداد …. فرزند ….. دختر/پسر می باشد. با توجه به این که صدور شناسنامه برای فرزند/ فرزندان نیاز به ثبت واقعه نکاح دارد، خوانده پس از گذشت مدت …. به دلایل نامعلومی به ثبت واقعه نکاح اقدام نمی کنند و عدم ثبت نکاح می تواند پیامدهای زیان آور متعددی

نمونه قرارداد ۲۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت …………… به نمایندگی …………… به آدرس ………………که منبعد در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………به نمایندگی آقای …………… به آدرس ………………… که منبعد در این قرارداد «خریدار» نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن

نمونه شکواییه ۲۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه شکواییه زنای محصنه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه ردیف اول خانم …… به موجب سند ازدواج شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم و ایشان همسر قانونی و شرعی اینجانب می باشند. مشتکی عنه ردیف دوم آقای ….. مرتکب زنا با همسر اینجانب شده است. با این توضیح که بنده در تاریخ ….. ساعت … صبح به قصد حضور در محل کارم خانه را ترک کردم در نیمه های راه متوجه شدم که تلفن همراه خود را جا گذاشته ام و برای برادشتن تلفن به منزل بازگشتم و با این تصور که همسرم خواب هستند کلید انداختم اما همان لحظه صدای همسر خود را شنیدم و کمی مشکوک شدم و در را که باز کردم همسر خود را در حال زنا با یکی از اهالی ساختمان مشاهد نمودم

نمونه قرارداد ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نمونه قرارداد مشاوره حقوقی

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……….. بین شرکت ……………….. به مدیریت خانم /آقای …………………. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. که من بعد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و خانم/آقای ………………….. تماس ثابت …………….. همراه …………….. دورنگار ………….. به آدرس …………………………….. به عنوان «مشاور» منعقد می گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور حقوقی

نمونه دادخواست ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ …. دفترخانه شماره ….. شهرستان …… با خوانده عقد ازدواج دایم منعقدکرده ایم . حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. تعداد ……. فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت …. ماه/سال، بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند. اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……. تاریخ ….. برای ایشان ارسال نمودم که حاضر به تمیکن نشدند. ایشان نهایتاً به موجب دادنامه شماره …. تاریخ …….. محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند. با شرایط ایجاد شده

نمونه شکواییه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

نمونه شکواییه فریب در ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و نامزدی خود را دارای شغل ……….، درآمد ……… و تحصیلات ………. معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیلات نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی