دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک در موسسه

جمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا

نمونه صورتجلسه تغییر نام موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور اکثریت / کلیه (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل قانونی موسسه (در صورتی که جلسه

نمونه صورتجلسه تغییر محل موسسه

مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکا در محل

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره موسسه

اعضای هیئت مدیره موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… در ساعت ………… مورخ ………………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل قانونی موسسه

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه

مجمع عمومی موسسین موسسه …………………………… در ساعت …………… مورخ …………… با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل:
ابتدا آقای / خانم …………………………… به سمت رئیس مجمع، آقای / خانم …………………………… به سمت ناظر مجمع

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران موسسه

مجمع عمومی عادی (یا عادی فوق‌العاده) موسسه …………………………… ثبت شده به شماره …………………………… مورخ …………… با حضور کلیه / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکاء در محل قانونی مؤسسه

نمونه اساسنامه موسسه

ماده ١- نام و نوع موسسه: ……………………………

ماده ٢- موضوع موسسه: ………………………………………………………………………………………

ماده ٣- مرکز اصلی موسسه:

استان …………………………… شهرستان …………………………… خیابان

نمونه تقاضانامه ثبت موسسه

امضا کنندگان ذیل، ثبت موسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم:

۱- نام موسسه: ……………………………

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) شرکاء در محل شرکت (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت

نمونه صورتجلسه کاهش و یا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… با مسئولیت محدود به شناسه ملی …………………………… به شماره ثبت …………………………… مورخ  …………………… ساعت ………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

در تاریخ …………………… ساعت ………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء (توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) در محل شرکت