حقوقی

رای وحدت رویه ۷۵۳ – ۱۳۹۵/۸/۴

عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

رای وحدت رویه ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۸/۴

صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.

رای وحدت رویه ۷۴۷ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین […]

رای وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵

خلاصه رای: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و […]

رای وحدت رویه ۷۳۴ – ۱۳۹۳/۷/۲۲

خلاصه رای: صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آن ها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست. و با توجه به مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه به صندوق برای دریافت خسارت چنین برداشت می […]

رای وحدت رویه ۷۴۱ – ۱۳۹۴/۳/۲۶

خلاصه رای: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به […]

رای وحدت رویه ۵۴۳ – ۱۳۶۹/۱۰/۱۱

خلاصه رای: شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند از هزینه دادرسی معاف نیستند. روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹-۱۳۶۹٫۱۱٫۱۴ شماره .۱۳۲۰ ه‍ ۱۳۶۹٫۱۰٫۱۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۵٫۶۴ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای مدیر عامل شرکت […]

رای وحدت رویه ۶۲۲ – ۱۳۴۵/۴/۲۰

خلاصه رای: در موردی که دو یا چند نفر متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن ها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. حکم شماره ۶۲۲- ۴۵/۴/۲۰ در […]

رای وحدت رویه ۶۵۲- ۱۳۸۰/۱/۲۸

خلاصه رای: چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بنابراین دولت نیز مکلف به تادیه هزینه دادرسی می باشد. نقل از شماره ۱۶۳۷۷-۱۳۸۰/۳/۲ روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۸ – هـ           ۱۳۸۰/۲/۲۹ پرونده […]

رای وحدت رویه ۶ – ۱۳۶۱/۲/۲۷

خلاصه رای: با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از هزینه دادرسی امری استثنایی و خلاف اصل است. و همچنین شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه […]

رای وحدت رویه ۶۱۵ – ۱۳۷۶/۱/۱۹

خلاصه رای: ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ناظر به ابداعات و اکتشافات دارویی نیز می باشد. نقل از شماره ۱۵۲۳۳ ـ ۱۳۷۶٫۳٫۳۱ روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۹ ـ هـ ۱۳۷۶٫۳٫۳ پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷٫۷۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراماً معروض می دارد در مورد […]

رای وحدت رویه ۱۶۷۳ – ۱۳۳۷/۷/۶

خلاصه رای: راجع به ثبت علائم تجارتی با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد. حکم شماره ۱۶۷۳ – ۱۳۳۷/۷/۶ در مورد مشابه آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است به شرح ذیل: الف) راجع به ثبت علائم تجارتی شعبه دهم دیوان […]

رای وحدت رویه ۶۲۹ – ۱۳۷۷/۱۰/۲۹

خلاصه رای: منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و رسیدگی می نماید» در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رایی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی تر باشد. پس چنانچه […]

رای وحدت رویه ۶۲۲ – ۱۳۷۶/۱۱/۲۱

خلاصه رای: در بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ چنین آمده که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد ولی لزوم حتمیت تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبه او […]

رای وحدت رویه ۶۳۹ – ۱۳۷۸/۸/۱۱

خلاصه رای: مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی باز باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست. نقل از شماره ۱۵۹۹۶-۱۳۷۸٫۱۱٫۴ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۷۱ – هـ ۱۳۷۸٫۱۰٫۱۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۹٫۷۸ هیئت […]

رای وحدت رویه ۷۲۵ – ۱۳۹۱/۴/۲۰

خلاصه رای: احکام دادگاه ها در رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر بخش اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی قابل تجدیدنظر خواهد بود. روزنامه رسمی ۱۹۶۴۳ – ۱۳۹۱/۵/۲۱ شماره ۱/۷۱۶۱/۱۵۲/۱۱۰        ۱۳۹۱/۵/۱۴ که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض […]

1231617