آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵

صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.

رای وحدت رویه ۷۴۶ – ۱۳۹۵/۴/۲۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد.

رای وحدت رویه ۷۴۷ – ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبه بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین […]

رای وحدت رویه ۷۴۵ – ۱۳۹۴/۸/۲۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ […]

رای وحدت رویه ۷۴۴ – ۱۳۹۴/۸/۱۹

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به […]

رای وحدت رویه ۷۴۳ – ۱۳۹۴/۸/۵

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۲۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی […]

رای وحدت رویه ۷۴۲ – ۱۳۹۵/۵/۶

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور […]

رای وحدت رویه ۶۴۲ – ۱۳۹۴/۵/۶

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای […]

رای وحدت رویه ۷۴۰ – ۱۳۹۴/۱/۱۸

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء […]

رای وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵

خلاصه رای: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و […]

رای وحدت رویه ۷۳۴ – ۱۳۹۳/۷/۲۲

خلاصه رای: صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به آن ها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست. و با توجه به مقررات قانون و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه به صندوق برای دریافت خسارت چنین برداشت می […]

رای وحدت رویه ۷۴۱ – ۱۳۹۴/۳/۲۶

خلاصه رای: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۱۳۹۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به […]

رای وحدت رویه ۵۴۳ – ۱۳۶۹/۱۰/۱۱

خلاصه رای: شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می دهند از هزینه دادرسی معاف نیستند. روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹-۱۳۶۹٫۱۱٫۱۴ شماره .۱۳۲۰ ه‍ ۱۳۶۹٫۱۰٫۱۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۵٫۶۴ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای مدیر عامل شرکت […]

رای وحدت رویه ۶۲۲ – ۱۳۴۵/۴/۲۰

خلاصه رای: در موردی که دو یا چند نفر متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن ها ضمن یک دادخواست یا دادخواست های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. حکم شماره ۶۲۲- ۴۵/۴/۲۰ در […]

رای وحدت رویه ۶۵۲- ۱۳۸۰/۱/۲۸

خلاصه رای: چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بنابراین دولت نیز مکلف به تادیه هزینه دادرسی می باشد. نقل از شماره ۱۶۳۷۷-۱۳۸۰/۳/۲ روزنامه رسمی شماره ۲۱۴۸ – هـ           ۱۳۸۰/۲/۲۹ پرونده […]

رای وحدت رویه ۶ – ۱۳۶۱/۲/۲۷

خلاصه رای: با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از هزینه دادرسی امری استثنایی و خلاف اصل است. و همچنین شرکت های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه […]

123453334