ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نفقه

نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن