قوانین خاص حقوق تجارت

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی – مصوب ۱۳۱۸

مبحث اول سازمان اداره تصفیه ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌ موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد. ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر […]

قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱

قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحیه های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸: قسمت اول – پول ‌ماده ۱ – ‌الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰/۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص. ج – تغییر برابری […]

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) – مصوب ۱۳۶۲

‌فصل اول – (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ‌ماده ۱ – اهداف نظام بانکی عبارتند از: ۱ – استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور. ۲ – فعالیت در جهت […]

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها – مصوب ۱۳۵۹

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان […]

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ماده ۱ – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند: ۱ – شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (۳) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود. ۲ – سازمان بورس و اوراق […]

قانون راجع به دلالان – مصوب ۱۳۱۷

ماده ۱ – تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است. ‌ماده ۲ – پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشند: ۱ – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. ۲ – تابعیت […]

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری – مصوب ۱۳۸۶

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ به همراه آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۸ ( اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۱) : فصل اول ـ اختراعات ماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را دریک حرفه، […]

قانون تجارت الکترونیکی – مصوب ۱۳۸۲

باب اول- مقررات عمومی بحث اول – قلمرو شمول قانون  ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می‌رود. فصل دوم – تعاریف ماده ۲- الف – ((داده پیام)) ( Data Message ): هر […]

قانون صدور چک – مصوب ۱۳۵۵

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲: ماده ۱ (الحاقی ۱۳۷۲/۸/۱۱) – انواع چک عبارتند از: ۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. ۲. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب […]