قوانین و مصوبات

قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی – مصوب ۱۳۷۲

ماده واحده – رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و بشرح ذیل به تصویب رسید: نظریه اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مردادماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و […]

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم – مصوب ۱۳۱۲

ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند. ۱- در مسائل مربوط به نکاح و […]

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه – مصوب ۱۳۴۵

‌ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌ است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت. ‌تبصره ۱ – از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت […]

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵

ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و […]

قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲- تصدی به […]

قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴ به همراه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون نظارت بر رفتار قضات: بخش اول- کلیات فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن   مواد ۱-۷ ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای […]

قانون پیش فروش ساختمان – مصوب ۱۳۸۹

قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳: ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و […]

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو – مصوب ۱۳۸۶

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کاربرده می‌شود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز. ۲- عرضه کننده: هرشخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودرو‌های […]

قانون آیین دادرسی مدنی – مصوب ۱۳۷۹

 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات: کلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به […]

قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴ با اصلاحیه ها و الحاقیه ها: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم ماده ۱- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید […]

قانون امور حسبی – مصوب ۱۳۱۹

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: باب اول – در کلیات  ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها […]

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان – مصوب ۱۳۴۸

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحیه های بعدی: فصل یکم – تعاریف ماده ۱- از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمندان «پدیدآورنده» و به آن چه از راه دانش یا هنر و ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان […]

قانون مسئولیت مدنی – مصوب ۱۳۳۹

ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی […]

قانون تملک آپارتمان ها – مصوب ۱۳۴۳

قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی: ماده ۱- مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.  مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک. ماده ۲ – قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی […]

قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر – مصوب ۱۳۵۶، ۱۳۶۲، ۱۳۷۶ به همراه اصلاحات، الحاقات و آیین نامه ها: قانون روابط موجرو مستاجر-مصوب ۱۳۵۶ فصل اول – کلیات  ‌‌ماده ۱ – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف […]

قانون حمایت خانواده – مصوب ۱۳۹۱

فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول […]

1210111213