نمونه آرای دادگاه ها

ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب۱۹/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب۱۹/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره ۶۹/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ معاون مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۹/۷۱۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ معاون مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال دستورالعمل مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال دستورالعمل مدیر املاک سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ تعهد از خریداران املاک. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعتراض به سوء برداشت وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعتراض به سوء برداشت وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان و میزان مجازات‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۵۹٫

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان و میزان مجازات‌ها مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۵۹٫ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۷ دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و۱۷ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه ۲۳۰۱/۱۱۶ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷(۳۴۳۵۵/ک مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۷) و ۱۱۴۱۵/ک مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و۱۶ و۲۰ دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳ و۱۶ و۲۰ دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

تضییع حق در خصوص ممنوعیت ورود اتومبیل.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته تضییع حق در خصوص ممنوعیت ورود اتومبیل. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ ستاد خشکسالی شهرستان طبس.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۷/۹/۱۳۷۹ ستاد خشکسالی شهرستان طبس. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۲۶/۳۷۰۵ـ۴/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ و دستورالعمل ۱۲۶۳۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۳۲۶/۳۷۰۵ـ۴/۳۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷ و دستورالعمل ۱۲۶۳۲ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۱۴۹/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.

تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۷۹/۴۲۵ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به خواسته تقاضای نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت۳/۷۹/۴۲۵ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است.