نمونه رای دادگاه جزایی

نمونه رای فروش مال غیر

در خصوص اتهام الف.الف. فرزند ص.، دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۹۸۵۷۰۲۰۱۱ مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و شکایت ر.الف. فرزند ع.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و کیفرخواست صادره و تصویر مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۷ و مبایعه نامه عادی ۹۰/۱۱/۱۰ و ۸۹/۴/۱ و اظهارات و نحوه دفاعیات متهم که همگی حاکی است متهم یک قطعه زمین محصور به مساحت ۴۳۰ متر مربع واقع در … به ثمن معلوم مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۷/۷ به شاکی فروخته و ثمن معامله را نقداً مقداری نیز طی چند فقره چک

نمونه رای توهین

در خصوص اتهام آقای م.ح. فرزند الف.، دایر بر توهین موضوع شکایت آقای م.ز. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس ۱۱۰ که حکایت از انتساب بزه به متهم دارد، مجرمیت نامبرده محرز است دادگاه به استناد ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ک.ر.، فرزند ل.، ۳۳ ساله، شغل آزاد، با سواد، متاهل، آزاد با تودیع وثیقه، ساکن ایلام، فاقد سابقه کیفری، با وکالت آقای الف.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل

نمونه رای فحاشی و تهدید

در خصوص اتهام خانم الف.الف. با وکالت آقای ح.الف. دائر بر فحاشی و تهدید موضوع کیفرخواست شماره ۱۲۶۹ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، شاکی آقای ع.ت. و خانم ک.ت. توضیح دادند: روز جمعه ساعت حدوداً ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح متهمه با منزل آن ها تماس گرفت ابتدا خانم ص. گوشی را برداشت و به وی توهین و فحاشی شد سپس آقای ع.ت. گوشی را گرفت که به وی نیز فحاشی و تهدید نمود. متهمه از طریق تلفن عمومی زنگ زد و صدای وی را ضبط

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ.، اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره ۰۰۱۲۱۰ مورخه ۱۳۹۰/۷/۱۶ صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام ۱-م.د. فرزند ع. ۲-الف.د. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ی. مبنی بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای الف.ر. فرزند ع. با وکالت ب.ک. به این شرح که متهمین فوق به دروغ شاکی فوق را به ازدواج و تولد فرزندی از همسری دیگر متصف نموده‌اند و این موضوع موجب تیره‌ شدن فضای حاکم بر زندگی شاکی گردیده، علی هذا با توجه به اظهارات مطلعین و موجه نبودن دفاعیات ایشان اتهام انتسابی

نمونه رای تخریب

در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، دایر بر تخریب حسب شکایت آقای و.پ.، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و حسب اظهارات شاکی مبنی بر عدم مالکیت نسبت به اموال تخریب شده و دفاعبات متهم دادگاه با توجه به این که موضوع شکایت واجد جنبه خصوصی بوده و مستلزم شکایت مالک مال می باشد

نمونه رای تظاهر و مداخله در امر وکالت

در خصوص شکایت آقای ج.م. فرزند م. علیه آقای ک.الف. فرزند ر.، فاقد شهرت، ۴۹ ساله، اهل ملارد، مقیم ملارد، فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد دایر بر تظاهر و و مداخله در امر وکالت؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به نظر این دادگاه موضوع معنونه در ماده ۵۵ قانون وکالت هر نوع تظاهر و مداخله در عمل وکالت تحت هر نوع عملی در مراجع قضایی و حتی الامکان شبه قضایی مثل شورای حل اختلاف می باشد نه انجام امور کاری افراد در خارج از این حوزه همانند مراجعات افراد دیگر به عنوان وکیل کاری

نمونه رای توهین

در خصوص اتهام متهمه به نام ف.ب. فرزند الف. دایر بر توهین (زدن سیلی) موضوع شکایت ش.ش.؛ دادگاه با توجه به اقرار متهمه در جلسه دادگاه و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهمه و کیفرخواست صادره بزهکاریش محرز، مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون ۱۳۷۵ متهمه را به پانصد هزار ریال جزای نقدی

نمونه رای شرب خمر

در خصوص اتهام ق.الف. فرزند ی.؛ دایر بر شرب مسکر و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی مؤدای اظهارات شهود و مطلعین که وی را در حالت مستی دیده اند و کیفرخواست شماره ۹۲-۳۰۱۰ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه مبادرت به شرب مشروبات الکلی نموده بزهکاری وی در خصوص شرب مسکر محرز است، لهذا دادگاه به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل هشتاد ضربه شلاق

نمونه رای نشر اکاذیب

در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیاً بزه نشر اکاذیب

نمونه رای ترک انفاق

در خصوص اتهام آقای الف.م. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم الف.ن. با وکالت آقای س.ج.؛ با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و مستندات ابرازی و اظهارات طرفین نظر به اینکه نامبردگان دوران عقد و نامزدی را سپری می کنند و عروسی و انتقال به منزل مشترک صورت نگرفته است و زوجه در منزل پدر خود سکونت دارد که طبق سنت جاریه متعارف نفقه بر عهده زوج مستقر

نمونه رای قاچاق ارز

در خصوص اتهام م.م. فرزند ط. دایر بر قاچاق ارز به میزان ۵۴۷۰۰ دلار آمریکا، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نظر به گزارش مرجع انتظامی که توسط آن مرجع قبل از دستگاه ایکس ری و در گیت اول نامبرده را دستگیر نمودند و با توجه به اظهارات متهم که هیچ علایم هشدار دهنده در ورود ندیدند و از قاچاق بودن موضوع نیز اطلاع نداشته اند و نماینده گمرک را در آن محل ندیدم، لذا با توجه به مراتب و این که دلارها قبل از گمرک فرودگاه کشف شده اند، لذا قبل از خروج دلارها

نمونه رای جعل و کلاهبرداری

در خصوص اتهام آقای ب.م. دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت ک.الف. و ع.ف.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شکات و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هیئت سه نفره کارشناسان

نمونه رای فریب در ازدواج

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای ج.س. دایر بر تدلیس در ازدواج (زوج در زمان ازدواج به شاکیه نگفته که سابقه ازدواج دارد و طلاق داده است) موضوع شکایت خانم ف.ف. با وکالت خانم س.ح. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، استماع اظهارات وکلای زوجین و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی آنان، شاکیه و وکیل ایشان دلیل کافی بر این که یکی از شرایط عقد تجرد زوجه بوده و عقد بر مبنای آن واقع شده باشد و به طوری که اگر آن شرط حاصل نبود عقد دائم صورت نمی گرفت به دادگاه ارائه ننموده مضافاً به این که دعوی شاکیه مبنی بر فسخ نکاح به دلیل تدلیس در ازدواج

نمونه رای صدور چک بلامحل

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۲۴۴۹ – ۲۰/۲/۹۰ به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ تهران و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری

12345