نمونه رای دادگاه حقوقی

نمونه رای ابطال شناسنامه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد 15/2/1359 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 15/2/1361 به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از

نمونه رای فسخ نکاح

در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ عدم بکارت زوجه صرف نظر از اینکه اولاً عدم بکارت از عیوب فسخ نیست ثانیاً باکره بودن وصف کمال است و صرفاً در صورتی که این وصف در عقد نکاح شرط شده باشد یا اینکه زن به عنوان باکره توصیف شده باشد یا اینکه عقد نکاح روی این مبنا که زن باکره است واقع شده باشد، حق فسخ برای زوج ایجاد می شود و در مانحن فیه خواهان دلیلی بر آن ارائه ننموده است

نمونه رای تغییر نام کوچک

در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.س. با ولایت قهری آقای س.س. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به ط. دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات اصحاب دعوی و با عنایت به مفاد استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و نیز توجهاً به مفاد مؤدای گواهی گواهان که جملگی دلالت بر صحت ادعای خواهان داشته و نیز نظر به اینکه اشتهار افراد به 2 نام موجبات اخلال در زندگی روزمره خواهد بود و نیز نظر

نمونه رای مطالبه وجه سفته

در خصوص دعوی ک.ف. با وکالت م.م. به طرفیت الف.پ. و م.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75000000 وجه یک فقره سفته به شماره 0387459 دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه سفته مزبور به امضاء خواندگان به عنوان متعهد و ظهرنویس رسیده و حکایت از مدیونیت خواندگان به میزان مبلغ خواسته را دارد و نامبردگان دفاع موثری به عمل نیاورده لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت دانسته

نمونه رای رفع مزاحمت

در خصوص دعوی خواهان م.ی. به طرفیت الف.ف. با وکالت آقای ع.ب. به خواسته صدور حکم بر رفع مزاحمت دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و بررسی لوایح تقدیمی اصحاب دعوی نظر به اینکه تعریف مزاحمت مدنی آن است که نسبت به متصرفات خواهان مزاحمت ایجاد شود. بنا در مانحن فیه ایجاد سر و صدا و رفت و آمدهای حتی نامتعارف نیز از مصادیق ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دعوای خواهان را وارد ندانسته

نمونه رای مطالبه وجه چک

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت 1ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. 2ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌ خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ 000/000/210 ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق 3 فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های 13/11/1390 و 3/12/1390 و 2/6/1391 همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ 210000000 ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم

نمونه رای اعسار از هزینه دادرسی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به طرفیت آقای س.ز. ب وکالت آقای الف.ف. به خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه 920418 با عنایت به اینکه اصل بر ملائت اشخاص است و عدم ملائت مستلزم تعرفه دلیل می باشد که در مانحن فیه دلیل موجه و محکمه پسندی که عدم ملائت خواهان را محرز نماید به دادگاه ارائه نشده و شهود تعرفه شده خواهان نیز اطلاع دقیقی از میزان اموال و دارایی وضعیت معیشتی

نمونه رای استرداد جهیزیه

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ب. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ر.ع. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوستی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و ضمایم و ملاحظه سند نکاحیه شماره ترتیب 14323 دفتر ازدواج شماره … حوزه شهر ری، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، رابطه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم است و ملاحظه صورت جهیزیه پیوستی و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده

نمونه رای ابطال رای داوری

در خصوص دادخواست خانم س.ت. به وکالت از شرکت مهندسی بین المللی پ. به شماره ثبت … به مدیرعاملی آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ش. به خواسته ابطال رای داوری به جهت خروج از مهلت و بی اعتباری شرط داوری و خلاف قوانین موجد حق به لحاظ اینکه مستند رای داوران شهادت شهودی است که یا از موضوع اطلاعی نداشته و یا با خوانده رابطه خادمی و مخدومی دارند دادگاه نظر به اینکه رای تعیین سر داور در تاریخ 1391/11/23 به داوران ابلاغ گردیده

نمونه رای مطالبه وجه سفته

خلاصه خواسته وکیل خواهان به طرفیت خوانده تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 100000000 ریال وجه دو فقره سفته شماره های 532815 و 206171 هر کدام به مبلغ 50000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه می باشد از نظر به مفاد عرضحال تسلیمی و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 90/2/27 و اینکه اعلام نموده دو فقره سفته را به عنوان ضمانت کاری در شرکت

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

ر خصوص دعوی خانم س.م. به وکالت از آقایان 1- م. 2- ف. شهرتین ظ. به‌طرفیت خانم‌ها 1- ک. 2- خ. 3- ف. 4- ز. شهرت همگی ظ. خواندگان ردیف اول تا سوم با وکالت آقای ک.ع. دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‌دانگ از شش‌ دانگ پلاک‌های ثبتی 19112 و 19113 فرعی از 7022 اصلی و 17020 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی

نمونه رای الزام به تمکین

با استعانت از خداوند متعال در خصوص دادخواست م.ر. فرزند م. به‌طرفیت ز.م. فرزند م. به خواسته تقاضای الزام خوانده به تمکین و بدین شرح خواهان توضیح داده است: که اینجانب با خوانده در بهمن سال 1390 ازدواج نموده‌ام و همسرم از تاریخ 20/2/92 بدون مانع شرعی و قانونی و علی‌رغم مراجعات و دعوت‌های مکرر حاضر به تمکین نبوده و به وظایف خودش در قبال اینجانب عمل نمی‌نماید و نهایتاً به استناد ماده 1114 قانون مدنی درخواست رسیدگی نموده است دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 1182 صادره از

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

در خصوص دادخواست خواهان م.الف. بطرفیت خوانده م.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو هر کدام مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی رونوشت مصدق قرارداد استنادی که حاکی از انتقال خودرو موضوع دعوی به موجب عقد بیع به خواهان است و لایحه تقدیمی خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حضور نیافته و دفاعی نکرده است

نمونه رای اعسار از پرداخت محکوم به

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ … میلیون ریال، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف

نمونه رای خلع ید مشاعی

در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی هریک مقوم به 51000000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد: 1- به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ت. به شماره 40154 – 8/8/1391 خواهان مالک چهار دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر

نمونه رای الزام به تمکین

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای ر.ز. فرزند ح. به طرفیت خانم ل.ل. به خواسته الزام خوانده به تمکین ؛ دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی رونوشت سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت، می باشد و خواهان نیز اعلام نموده که خوانده منزل را بدون اجازه اینجانب ترک نموده و حاضر به بازگشت به منزل نمی باشد و تقاضای الزام نامبرده به تمکین و بازگشت به منزل را خواستار گردیده و خوانده اعلام نموده است من حاضر