نمونه رای دادگاه خانواده

نمونه رای طلاق حسب خواسته زوج (شوهر)

بسمه تعالی به تاریخ : ۱۳۷۲/۰۲/۱۴ شماره دادنامه : ۱۴۵۵ شماره پرونده : ۴۱-۷۲ مدنی خاص مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه مدنی خاص ….. دادرس دادگاه : آقای …….. خواهان : آقای محمد تقی .. فرزند علیرضا ساکن ……… خوانده : بانو زهرا فرزند مرتضی ساکن …….. خواسته : طلاق ………. (رای دادگاه ) […]

نمونه رای در خصوص زنانی که حکم طلاق خارجی در دست دارند

بسمه تعالی (رای دادگاه ) خانم به طرفیت آقای ……… شوهر دادخواستی تقدیم دادگاه های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن ) کشور آلمان در سال ۱۹۹۵ میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رای صادره و ترجمه رسمی آن تقاضای تنفیذ و […]

نمونه رای منع زوجه از اشتغال به کار

 بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست آقای ……… به طرفیت بانو ……….. به خواسته منع اشتغال همسرش از کار و دادخواست دیگر آقای …….به طرفیت بانو…… دایر به امر اجازه مجدد به شرح دادخواست . پس از بررسی مجموع محتویات پرونده چنین ملاحظه گردید که خواهان خواستار منع اشتغال همسرش را از کار […]

نمونه رای اجرت المثل ایام زناشویی

بسمه تعالی (رای دادگاه ) نظر به تقاضای زوج آقای …….. مبنی بر صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و نظریه داوران و ملاحظه اختلافات خانوادگی زوجین که مثبت عدم تفاهم و ناسازگاری آنها است و زوج در تقاضای طلاق اصرار دارد ، دادگاه حسب تقاضای زوج حکم به اجرای صیغه طلاق رجعی […]

نمونه رای تنفیذ طلاق نامه عادی

 بسمه تعالی (رای دادگاه ) در خصوص دادخواست خواهان …….. فرزند .. به طرفیت خوانده ….. فرزند …. به خواسته تنفیذ طلاق نامه عادی مورخ .. به این شرح که به دلیل ناسازگاری شدید همسرم وفق موازین شرعی در حضور دو شاهد مبادرت به اجرای صیغه طلاق نسبت به خوانده نموده اند، حال تقاضای تنفیذ […]

نمونه رای مطالبه مهریه

کلاسه: ۱۰-۸۳-۱۹ دادنامه: ۳۲۲ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۴ مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت … خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقای (ح- ر) به نشانی: رشت… خواسته: مطالبه نصف مهریه به مبلغ… رأی دادگاه درخصوص دادخواست […]

نمونه رای مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا…….. خوانده: مهدی…….. کلاسه:…….. تعیین خواسته: نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه…….. لغایت…….. جمعاً…….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی و زن و فرزند […]

12