نمونه اظهارنامه

نمونه اظهارنامه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی

مخاطب محترم خانم / آقای

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می‌شود:

همانطور که مستحضرید اینجانب طبق مبایعه نامه عادی مورخ … یک واحد آپارتمان / یک باب منزل مسکونی را به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ………………….. و به مبلغ ……. از شما خریداری نموده ام. مبلغ …. ریال از ثمن معامله را پرداخت کرده ام

نمونه اظهارنامه ۵ مرداد ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه

با سلام

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

احتراماً همانطور که مستحضرید:

شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ

نمونه اظهارنامه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

همانطور که مستحضرید مطابق با قولنامه شماره …. مورخ …. اینجانب یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی …. به مساحت …. بخش …. شهرستان …. به نشانی ….. و به مبلغ …. را از شما خریداری نموده ام. متاسفانه پس از انجام معامله و با تحقیق از اهالی محل و مراجعه

نمونه اظهارنامه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه استرداد لاشه چک

با سلام

احتراماً

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

اینجانب یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………… به مبلغ …………….. ریال را به استناد رسیدی که به اینجانب داده اید نزد شما به امانت گذاشته ام. لذا با توجه به این که موضوعی که برای آن چک به امانت گذاشته شده مرتفع شده است، به موجب این اظهارنامه به شما اعلام می گردد که ظرف ۴۸ ساعت نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نمایید در غیر این صورت با توجه به این که چک به صورت امانت نزد شما است

نمونه اظهارنامه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه مطالبه طلب

با سلام

احتراماً

مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:

اینجانب براساس روابط خویشاوندی و اعتماد ی که به جنابعالی داشتم مبلغ سی میلیون ریال را در تاریخ …… به شما در جهت پرداخت بدهی تان به شخصی پرداخت نمودم که برای وصول طلبم مراجعات مکرری نزد شما داشتم که نتیجه ای نگرفتم و شما همچنان از پرداخت دین خودداری می ورزید

نمونه اظهارنامه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه عدم پرداخت شارژ ساختمان

با سلام همانطور که مستحضرید حضرت عالی به عنوان یکی از ساکنین آپارتمان مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … و مبلغ … ریال بابت هزینه … از تاریخ … تا تاریخ … به صندوق ساختمان بدهکار می باشید که از پرداخت آن خودداری می نمایید. لذا در اجرای ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها به شما اخطار می شود که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام فرمایید. بدیهی است پس از انقضاء این مهلت و عدم پرداخت هزینه های مذکور از سوی شما خدمات مشترک شما

نمونه اظهارنامه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه تمکین

شما به استناد عقدنامه شماره … به تاریخ … تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره … شهرستان … همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشید که متاسفانه از تاریخ … الی تاریخ … بدون داشتن دلیل موجه قانونی و بدون کسب رضایت اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اید. از آنجایی که معتقدم اختلافات خانوادگی صرفاً با گفتگو و تدبیر حل می شود و قهر و ترک منزل چیزی جز کدورت و کشمکش به بار نمی آورد لذا از شما می خواهم ضمن بازگشت به منزل مشترک موجب پریشانی و ناراحتی خاطر خود و خانواده را فراهم نیاورید

نمونه اظهارنامه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک

شما به عنوان صادر کننده چک شماره … بانک … به مبلغ … با تاریخ … مطابق قانون متعهد به تأمین موجودی نقد در حساب مرتبط بوده ­اید. اینجانب در تاریخ سررسید با مراجعه به بانک با حساب خالی مواجه شدم و گواهی عدم پرداخت دریافت نمودم