نمونه دادخواست

نمونه دادخواست ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مهر و موم ترکه توسط طلبکار با سند رسمی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند رسمی …. به تاریخ ….. از شادروان خانم / آقای …. به شماره شناسنامه …. متولد ….. صادره از ….. طلبکار می باشم. ایشان به علت …… در تاریخ …… به رحمت خدا رفتند. در حال حاضر ماترک متوفی در تصرف ورثه می باشد. اینجانب با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره

نمونه دادخواست ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اجازه ازدواج به علت عدم امکان گرفتن اذن از ولی

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب در تاریخ … با شماره شناسنامه ……… صادره از ….. متولد شده ام و در شرایط مناسبی از رشد سنی هستم. در حال حاضر به دلیل عدم دسترسی به پدرم امکان ازدواج برایم فراهم نیست. نظر به اینکه آقای … فرزند … متولد … دارای مذهب … و دارای مدرک تحصیلی … و مشغول به کار در … هستند و خواهان ازدواج با اینجانب می باشند، تحقیقات محلی لازم صورت گرفته و به لحاظ شخصیتی و خانوادگی شایستگی کامل ایشان جهت ازدواج با بنده

نمونه دادخواست ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه به دلیل ضرب و جرح

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …… مورخ …… دفترخانه شماره ….. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ایم. ثمره ازدواج در طول مدت ….. فرزند دختر/پسر / بدون فرزند می باشد. ایشان در طی زندگی مشترک مرتکب رفتارهای هراس انگیز

نمونه دادخواست ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ …. دفترخانه شماره …. شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد نموده ام. حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. فرزند دختر/ پسر/بدون فرزند می باشد. خوانده پس از ازدواج علیرغم مخالفت بنده در شرکتی خصوصی به عنوان حسابدار مشغول به کار شدند

نمونه دادخواست ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک با تامین خواسته

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ … به مبلغ …… و به مساحت … متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده که مالک قانونی می باشند خریداری نمودم. مطابق با قرارداد تنظیم شده فی مابین خوانده متعهد شدند که پس از گذشت … روز با حضور در دفترخانه شماره …. نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام نمایند. بنده در قرارداد تنظیم شده یک بار نیز با تمدید زمان تنظیم سند موافقت نموده ام

نمونه دادخواست ۴ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست تنفیذ و تایید فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را در تاریخ ….. به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی … بخش … از خوانده خریداری نمودم. با توجه به این که قانون مدنی این اختیار را برای طرفین در نظر گرفته است که تا زمانی که مجلس را ترک نکرده اند

نمونه دادخواست ۳ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست خلع ید با دستور موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده را به طور غاصبانه در تصرف خود گرفته اند، بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه

نمونه دادخواست ۲ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم. با توجه به این که خوانده بدون اجازه اینجانب پلاک ثبتی ذکر شده

نمونه دادخواست ۱ مرداد ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت … فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت بیش از شش ماه از تاریخ …. از پرداخت نفقه خودداری می کنند و به موجب دادنامه شماره

نمونه دادخواست ۲۸ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به دلیل تخلف شرط

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب مبایعه نامه مورخ ….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/یک واحد آپارتمان را به مبلغ …… و به مساحت …. متر مربع واقع در …. به شماره پلاک ثبتی …. بخش ….. از خوانده خریداری نمودم. طبق توافق فی مابین شروطی به شرح ذیل در قرارداد درج شده است

نمونه دادخواست ۲۵ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته در شورای حل اختلاف

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب تصویر مصدق …. فقره چک به شماره / شماره های ….. مورخ ….. عهده بانک …… شعبه …… شهرستان ….. اینجانب مبلغ …… ریال از خوانده طلبکار می باشم که در موعد مقرر پرداخت نشده و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه شده است. اینجانب علاوه بر مهلتی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت به خوانده دادم، اقدام به ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … نیز نمودم که ایشان هیچ اقدامی در جهت پرداخت انجام ندادند

نمونه دادخواست ۲۴ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه (به علت بیماری زوج)

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ….. مورخ ….. دفترخانه شماره …… شهرستان ….. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ثمره این ازدواج در طول مدت … تعداد …. فرزند دختر / پسر می باشد. متاسفانه خوانده به موجب گواهی پزشکی قانونی شماره …. مورخ …. به بیماری صعب العلاج …. دچار شده اند که اقدامات درمانی در خصوص رفع بیماری ایشان موثر واقع نگردیده است

نمونه دادخواست ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست ثبت ازدواج موقت

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه عادی در تاریخ ….. توسط ……… با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح موقت یکدیگر با مهریه ….. درآمدیم. حاصل این ازدواج در طول مدت …. تعداد …. فرزند ….. دختر/پسر می باشد. با توجه به این که صدور شناسنامه برای فرزند/ فرزندان نیاز به ثبت واقعه نکاح دارد، خوانده پس از گذشت مدت …. به دلایل نامعلومی به ثبت واقعه نکاح اقدام نمی کنند وعدم ثبت نکاح می تواند پیامدهای زیان آور متعددی را در پی داشته باشد. لذا با توجه به شرح خواسته

نمونه دادخواست ۲۲ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست ثبت واقعه ازدواج

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه عادی در تاریخ ….. توسط ……… با جاری شدن صیغه عقد شرعی به نکاح دایم/موقت یکدیگر با مهریه ….. درآمدیم. حاصل این ازدواج در طول مدت …. تعداد …. فرزند ….. دختر/پسر می باشد. با توجه به این که صدور شناسنامه برای فرزند/ فرزندان نیاز به ثبت واقعه نکاح دارد، خوانده پس از گذشت مدت …. به دلایل نامعلومی به ثبت واقعه نکاح اقدام نمی کنند و عدم ثبت نکاح می تواند پیامدهای زیان آور متعددی

نمونه دادخواست ۱۹ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره ….. مورخ …. دفترخانه شماره ….. شهرستان …… با خوانده عقد ازدواج دایم منعقدکرده ایم . حاصل زندگی مشترک در طول مدت …. تعداد ……. فرزند پسر/دختر /بدون فرزند می باشد. خوانده به مدت …. ماه/سال، بدون دلیل موجه قانونی و شرعی و بدون اجازه اینجانب منزل مشترک را ترک کرده اند. اینجانب علاوه بر مراجعات مکرر، اظهارنامه ای نیز به شماره ……. تاریخ ….. برای ایشان ارسال نمودم که حاضر به تمیکن نشدند. ایشان نهایتاً به موجب دادنامه شماره …. تاریخ …….. محکوم به تمکین شدند اما همچنان حاضر به تمکین و انجام وظایف قانونی و شرعی خود نسبت به اینجانب نمی باشند. با شرایط ایجاد شده

نمونه دادخواست ۱۵ تیر ۱۳۹۶

نمونه دادخواست فسخ نکاح به عت تخلف از شرط صفت

با سلام

احتراماً به استحضا رمی رساند:

اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری خود را پسری مجرد معرفی نمودند که بنده پس از گذشت مدت ….. از تاریخ ازدواج اطلاع یافتم که ایشان یک بار ازدواج کرده اند و این موضوع را از بنده مخفی نگه داشته اند. لذا با توجه به شرح دادخواست و به استناد ماده ۱۱۲۰، ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی، به دلیل تدلیس و تخلف از شرط صفت

1234